Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osvojování gramatických kategorií sloves u dítěte
Název práce v češtině: Osvojování gramatických kategorií sloves u dítěte
Název v anglickém jazyce: Acquisition of grammatical categories of verbs in a child
Klíčová slova: dětský jazyk, dětská řeč, vývoj dětské řeči, předškolní věk, psycholingvistika, osvojování jazyka, osvojování sloves, osvojování gramatických kategorií, slovesné gramatické kategorie
Klíčová slova anglicky: child language, child speech, development of children's speech, preschool age, psycholinguistic, language acquqisition, acquisition o verbs, acquisition of grammatical categories, grammatical categories of verbs
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.02.2015
Datum zadání: 10.02.2015
Datum a čas obhajoby: 09.01.2018 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka pořídí nahrávky řeči jednoho dítěte (minimálně 6 x 30 minut) a transkribuje je dle zásad transkripce CHAT URL: <http://childes.psy.cmu.edu/
Bude sledovat výskyt gramatických kategorií sloves v řeči dítěte. Provede kvantifikaci všech výskytů. Získané výsledky porovná v čase. V teoretické části bude vycházet z konceptu pre-morfologie, protomorfologie a modulární morfologie.
Seznam odborné literatury
KARMILOFF, K; KARMILOFF-SMITH, A. Pathways to language. From fetus to adolescent. Harvard University Press: Cambridge, Mass., 2002.

PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha. Grada, 2011.

SLANČOVÁ, D. (ed.) Štúdie o detskej reči. FF Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, 2008.
URL: < http://laboratorium.detskarec.sk>

DRESSLER, W. (ed.), 1997. Studies in Pre- and Protomorphology. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

PAČESOVÁ, J., 1979. Řeč v raném dětství. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, L., 2013. Když začínáme mluvit...Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: FF UK.

SMOLÍK, F., 2002. Osvojování českých slovesných tvarů v raném věku. Československá psychologie, vol. 46, no. 5, pp. 450–461.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK