Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czech Allergology and Clinical Immunology: Utilization and Provision in Space
Název práce v češtině: Česká alergologie a klinická imunologie: Čerpání a poskytování v prostoru
Název v anglickém jazyce: Czech Allergology and Clinical Immunology: Utilization and Provision in Space
Klíčová slova: geografická rozdílnost, Česko, alergologie, klinická imunologie, ALG, prostorový model
Klíčová slova anglicky: geographic variation, Czech, allergology, clinical immunology, ACI, spatial model
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Paulus
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.02.2015
Datum zadání: 09.02.2015
Datum a čas obhajoby: 10.02.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Předběžně/Preliminary:

BARTRA, J., MULLOL, J., DEL CUVILLO, A., DÁVILLA, I., FERRER, M., JÁUREGUI, I., MONTORO, J., SASTRE, J. & VALERO, A. (2007) Air Pollution and Allergens. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. [Online] vol. 17, p. 3-8. Available from: http://www.jiaci.org/issues/vol17s2/2.pdf [Accessed: 2015-01-30].

CORALLO, A. N., CROXFORD, R., GOODMAN, D. C., BRYAN, E. L., SRIVASTAVA, D. & STUKEL, T. A. (2014) A systematic review of medical practice variation in OECD countries. Health Policy. [Online] vol. 114, issue 1, p. 5-14. Available from: http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(13)00215-7/abstract [Accessed 2015-01-22].

ČPZP. (2009) Alergii často způsobuje oblíbené jídlo. [online]. Available from: http://www.cpzp.cz/clanek/347-0-Alergii-casto-zpusobuje-oblibene-jidlo.html [Accessed: 2015-01-30].

CZECH HYDROMETEOROLOGICAL INSTITUTE. (2014) Graphic Yearbook 2013. [Online]. Available from: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13e/Obsah_GB.html [Accessed 2015-02-01].

CZECH STATISTICAL OFFICE. (2013) Public Database: Health care security (ZDR5012PU_OK). [Online]. Available from: http://vdb.czso.cz/vdbvo/en/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=ZDR5012PU_OK&vo=null [Accessed 2015-01-30].

DE MONCHY, J. G., DEMOLY, P., AKDIS, C. A., CARDONA, V., PAPADOPOULOS, N. G., SCHMID-GRENDELMEIER, P. & GAYRAUD, J. (2013) Allergology in Europe, the blueprint. Allergy. [Online], vol. 68, issue 10, p. 1211-1218. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.12225/abstract [Accessed 2015-01-22].

OECD. (2014) Geographic Variations in Health Care: What Do We Know and What Can Be Done to Improve Health System Performance?. OECD Health Policy Studies. [Online] OECD Publishing. Available from: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/geographic-variations-in-health-care_9789264216594-en [Accessed 2015-01-13].

SHAW, J. W., HORRACE, W. C. & VOGEL, R. J. (2005) The Determinants of Life Expectancy: An Analysis of the OECD Health Data. Southern Economic Journal. [Online], vol. 71, p. 768-783. Available from: http://faculty.maxwell.syr.edu/whorrace/publications/SEJ2005.pdf [Accessed 2015-03-09].

ÚZIS ČR. (2013) Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012. [Online] Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Available from: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/cinnost-zdravotnickych-zarizeni-ve-vybranych-oborech [Accessed 2015-01-22].

WARNER, J. O., KALINER, M. A., CRISCI, C. D., DEL GIACCO, S., FREW, A. J., GH, L., MASPERO, J., MOON, H., NAKAGAWA, T., POTTER, P. C., ROSENWASSER, L. J., SINGH, A. B., VALOVIRTA, E. & VAN CAUWENBERGE, P. (2006) Allergy Practice Worldwide: A Report by the World Allergy Organization Specialty and Training Council. Allergy and Clinical Immunology International - World Allergy Organization Journal. [Online], vol. 18, p. 4-10. Available from:
http://www.researchgate.net/publication/7383553_Allergy_practice_worldwide_a_report_by_the_World_Allergy_Organization_Specialty_and_Training_Council [Accessed 2015-01-30].

WESTERT, G.P., GROENEWEGEN, P.P., BOSHUIZEN, H.C., SPREEUWENBERG, P.M.M. & STEULTJENS, M.P.M. (2003) Medical practice variations in hospital care; time trends of a spatial phenomenon. Health & Place. [Online] vol. 10, issue 3, p. 215-220. Available from:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829203000674 [Accessed 2015-02-01].
Předběžná náplň práce
Motivace:

Již bylo zjištěno, že lékařská práce se geograficky různí, a tedy je pravděpodobné, že tato variace se objeví i v poskytování péče v České republice. Ambicí této práce je prozkoumat jedno z odvětví českého zdravotnictví, a to alergologii.

Studium variace lékařské praxe stojí na myšlence, že v mnoha případech tato variace není způsobena rozdíly v potřebách nebo preferencích pacientů (OECD, 2014). Tedy "nežádoucí" variace může způsobit zdravotní náklady, jelikož poskytnutá péče nemusí být pro pacienta nutná či efektivní. Je tedy zásadní dostatečně studovat tuto variaci , abychom mohli zajistit rovnost a efektivnost ve zdravotní péči.

Dle de Monchy et al. (2013) zhruba polovina Evropanů má sklon k alergickým reakcím a alergická onemocnění jsou nejčastějšími chronickými onemocněními v západním světě. Tedy alergologie je částí zdravotnictví, jejíž kvalita má vliv na velkou část populace. Tedy lze předpokládat, že variace v tomto oboru má velký vliv na celkovou kvalitu českého zdravotnictví.


Hypotézy:

Hypotéza #1: Péče poskytovaná v alergologii v různých okresech ČR se liší. Dle OECD (2014) je variace lékařské praxe přítomna v jiných oblastech českého zdravotnictví. Účelem je otestovat, zda je alergologie výjimkou či nikoli.

Hypotéza #2: Množství poskytnuté péče v okrese závisí na hustotě obyvatel, jelikož v nich je více lékařů (Czech Statistical Office, 2013).

Hypotéza #3: Množství poskytnuté péče v okrese závisí na životním prostředí. Toto vede k vyššímu poskytování ve větších městech, jelikož v nich je obvykle větší znečištění (Czech Hydrometheorological Institute, 2014).


Metodologie:

Použiji produkční data poskytnutá Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tato databáze obsahuje data z roku 2012, která jsou řazena dle krajů a okresů ČR. Data se vztahují k různým specializacím, ze kterých vyberu alergologii. Poté budu studovat variaci lékařské praxe pro báze DRG v této kategorii. Použiji součet casemixu pro každou DRG bázi a budu modelovat její variaci napříč okresy.

Vysvětlující proměnné v modelu budou vybrány ze třech hlavních kategorií: socio-ekonomické indikátory, indikátory zdravotnictví, statistiky životního prostředí. Socio-ekonomické indikátory se používají k popisu ekonomického blahobytu v daném okrese. Myšlenkou je, že bohatší obyvatelé si mohou dovolit kvalitnější potraviny, které mohou dopomoci k prevenci alergií (ČPZP, 2009). Tyto indikátory dostupné na okresní úrovni jsou míra nezaměstnanosti a průměrná mzda. Indikátory zdravotnictví popisují stranu nabídky a jsou jimi např. počet lékařů na 1000 obyvatel okresu, či pokud budou data dostupná počet alergologů a klinických imunologů na 1000 obyvatel okresu. V alergologii hraje životní prostředí důležitou roli jelikož např. prachové částice patří mezi nejčastější alergeny (Bartra et al., 2007). Těmito indikátory budou investice do životního prostředí (proti znečištění vzduchu a vody, nakládání s odpadem), velikost chráněných území v okrese, hustota obyvatel okresu, jelikož městské oblasti bývají více znečištěny než venkovské. Použiji data Českého statistického úřadu.

Navržený ekonometrický postup je metoda nejmenších čtverců (OLS). Tato metoda se standardně používá v ekonomii zdravotnictví dle např. Shaw, Horrace & Vogel (2005). Samozřejmě budou testovány všechny předpoklady této metody, což povede ke zjištění, zda je tato metoda pro daná data skutečně vhodná. V případě porušení předpokladů bude metodologie upravena odpovídajícím způsobem.

Hypotéza #1: Analýza dat pro každou DRG bázi a jejich variace napříč okresy. Pouze popisným způsobem bez zaměření na příčiny (jako OECD, 2014).

Hypotéza #2: Hustota obyvatel je kladně korelované se závislou proměnnou.

Hypotéza #3: Investice do životního prostředí a velikost chráněných území jsou negativně korelovány se závislou proměnnou.


Očekávaný přínos:

Přínos této práce je empirický. Jejím hlavním cílem je poskytnout analýzu rozdílnosti v péči v české alergologii. V rámci variace lékařské praxe již byly studovány některé z ostatních odvětví českého zdravotnictví (OECD, 2014), ale alergologie nikdy nebyla jedním z nich. Tedy tato práce bude zkoumat novou specializaci za použití nástrojů které zatím pro studium variace lékařské praxe v ČR nebyly použity.

Doufám, že kvalitně využiji data, která mi byla poskytnuta, vytvořením analýzy, která by mohla být použita v praxi k nalezení těch okresů ČR, ve kterých je kvalita péče v tomto konkrétním oboru nízká, a také k nalezení jejich společných charakteristik. Toto může pomoci k budoucímu zlepšení kvality péče. Doufám, že má zjištění mohou pomoci jako zdroj informací k průzkumu a zlepšení rovnosti v poskytování péče v českém zdravotnictví.


Struktura:

1. Úvod: popis alergologie, motivace mého zájmu o toot odvětví, popis variace lékařské praxe
2. Přehled literatury: studie alergologie v ČR a ostatních zemích, studie variace lékařské praxe v ostatních oblastech českého zdravotnictví, studie variace lékařské praxe v ostatních zemích (doufám v nalezení studií v oblasti alergologie)
3. Popis dat: detailní popis poskytnutého datasetu včetně jeho seskupení a filtrování pro účely této práce
4. Analýza: modelování variace casemixu napříč okresy, testování hypotéz
5. Výsledky: poskytnutí a komentování výsledků mých zjištění a jejich porovnání se zjištěními ostatních studií
6. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Motivation:

It has previously been found that medical practice varies geographically and it is therefore likely to affect the provision of health care within the Czech Republic. The ambition of this thesis is to explore one particular part of Czech health care – allergology.

The study of medical practice variation is underlined by the thought that in many cases this variation is not caused by differences in needs or preferences of patients (OECD, 2014). Hence the “undesirable” variation can cause higher medical costs as the treatment provided might not be necessary or effective for the patient. It is thus crucial to study this variation sufficiently in order to guarantee equity and efficiency of health care.

According to de Monchy et al. (2013), about half of Europeans tend to develop allergic reactions and allergic diseases are among those most frequent in the Western World. Thus allergology is a part of health care whose quality has impact on a large part of population. One can therefore expect that variations in this field have a large impact on the overall quality of the Czech health care.


Hypotheses:

Hypothesis #1: The care provided in allergology differs across districts in the Czech Republic. According to OECD (2014), many other areas of expertise suffer from medical practice variation. The aim is to test that Czech allergology is not an exception.

Hypothesis #2: The volume of care provided depends on the population density in a given district as there tend to be more physicians per capita in larger cities (Czech Statistical Office, 2013).

Hypothesis #3: The volume of care provided depends on the environment in a given district. This leads to a higher provision of care in larger cities because these are usually more polluted (Czech Hydrometheorological Institute, 2014).


Methodology:

I am going to use production data provided by the Ministry of Health of the Czech Republic. The data set includes data from the year 2012 which are sorted according to regions and districts of the Czech Republic. The data are related to several areas of expertise from which I chose allergology. I will then study the medical practice variation for DRG bases in this major diagnostic category. I will use the sum of casemix for each DRG base and model its variation across districts.

The explanatory variables of the model will be chosen within three main categories: socio-economic indicators, health care indicators, and environmental statistics. Socio-economic indicators are used to describe economic well-being in a given district, the underlying idea being that richer people can afford higher quality food and therefore prevent incidence of allergy (ČPZP, 2009). Such indicators available on the district level for the Czech Republic are the unemployment rate and average wage. Health care indicators describe the supply side and they are e.g. number of physicians per 1000 inhabitants of a given district, or if data is available number of allergologists per 1000 inhabitants of that district. When it comes to allergology, environmental factors are very important as e.g. dust particles are among the most common allergens (Bartra et al., 2007). The indicators used will be investment in environment protection (against air pollution, water pollution, and waste handling), the size of protected areas within a district, and also the population density for each district as urban areas tend to be more polluted than rural areas. I will use data by the Czech Statistical Office.

The proposed econometric approach for the model is the Ordinary Least Squares (OLS). The method is standardly used in health economics (e.g. Shaw, Horrace & Vogel, 2005). Naturally, all of the assumptions of this method will be properly tested to conclude whether this method is truly the appropriate one for the given dataset. In case of violation of assumptions, the methodology will be modified accordingly.

Hypothesis #1: Analysis of the data for each DRG base and its variation across districts. Only description of the variation, not focusing on its causes (as in OECD, 2014).

Hypothesis #2: The population density is positively correlated with the dependent variable.

Hypothesis #3: Investment in environment protection and the size of protected areas are both negatively correlated with the dependent variable.


Expected Contribution:

The contribution of this work is empirical. Its main aim is to provide an analysis of differences in care in allergology within the Czech Republic. Some other areas of Czech health care have been studied in the medical practice variation framework (OECD, 2014), yet allergology has never been one of them. Thus this work will explore a new area of expertise using tools that were not yet used to study medical practice variation in the Czech Republic.

I hope to make a good use of the data provided to me by creating an analysis that could be used in practice in order to find those districts of the Czech Republic where the quality of care in the particular field of practice is low and also to find common characteristics of such districts in order to improve the quality of care in the future. I hope that my findings could help as a source of information that could be used to explore and improve the equity of health care provision in the Czech Republic.


Outline:

1. Introduction: description of allergology, motivation underlying my interest in this field, medical practice variation description
2. Literature review: studies of allergology in the Czech Republic and in other countries, studies of medical practice variation of other parts of Czech health care, studies of medical practice variation in other countries (hoping to find one on allergology abroad)
3. Data description: detailed description of the provided dataset including its sorting and filtering for the purposes of this thesis
4. The analysis: modeling the variation of the casemix among districts, testing hypotheses
5. Results: providing and commenting the results of my findings and comparing them to results of other studies of medical practice variation
6. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK