Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aleš Holický ze Šternberka a česká šlechta v první polovině 15. století
Název práce v češtině: Aleš Holický ze Šternberka a česká šlechta v první polovině 15. století
Název v anglickém jazyce: Aleš Holický ze Šternberka and Czech aristokracy
Klíčová slova: Aleš Holický ze Šternberka, česká šlechta, 15. století, husitské války, Barbora Celjská, Jiří z Poděbrad, Oldřich z Rožmberka
Klíčová slova anglicky: Aleš Holický of Sternberg, czech nobility, 15th century, hussite war, Barbara of Cilli, George of Poděbrady, Oldřich of Rosenberg
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Foltýn
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2015
Datum zadání: 04.02.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se na základě studia pramenů a sekundární literatury zaměří na život Aleše Holického ze Šternberka a působení české šlechty v 1. polovině 15. století. Práce bude opřená o studium kronik 15. století, prameny diplomatické povahy a nedocenitelného zdroje poznání – o korespondenci Alše Holického z Šternberka čítající na čtyři desítky dopisů. Použitá sekundární literatura pochází z per předních historiků utvářejících směr našeho poznání o 15. století v českých zemích.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Ed. Josef EMLER, Vavřince z Březové kronika husitská, in: Fontes rerum Bohemicarum V., Praha 1893
Ed. Zdeněk FIALA, Petra z Mladoňovic zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici, Praha 1965
Ed. Ivan HLAVÁČEK, Bartošek z Drahonic, Kronika, in: Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981
Ed. Ivan HLAVÁČEK, Mikuláš Biskupec z Pelhřimova a jeho kronika kněží táborských, in: Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981
Ed. Bohumil MAREŠ, Listy Husovy, Praha 1891
Ed. František PALACKÝ, Staré zápisy rodu Šternberského, in: Archiv český I. (dále jen AČ), Praha 1840
Ed. František PALACKÝ, Dopisy pana Alše Holického ze Šternberka od roku 1436 do 1451, in: AČ II., Praha 1842
Ed. Mária PAPSONOVÁ – František ŠMAHEL – Daniela DVOŘÁKOVÁ, Ulrich Richental, Kostnická kronika, Budmerice 2009
Ed. Blažena RYNEŠOVÁ – Josef PELIKÁN, Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka: 1418-1462, 4. svazky, Praha 1929 - 1954

Literatura:
Petr ČORNEJ, Lipanská křižovatka, Praha 1992
Petr ČORNEJ, První pražská defenestrace. Krvavá neděle uprostřed léta, Praha 2010
Petr ČORNEJ, Velké dějiny zemí Koruny české V. Praha a Litomyšl 2000
Petr ČORNEJ – Milena BARTLOVÁ, Velké dějiny zemí koruny české VI. Praha a Litomyšl 2007
Václav DRŠKA, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně. Praha 2006
Daniela DVOŘÁKOVÁ, Barbora Celjská, Bratislava 2013
Jaroslav FIKRLE, Čechové na koncilu Kostnickém, in: Český časopis historický IX., Praha 1903
Ivan HLAVÁČEK, Husitské sněmy, in: Sborník historický IV., Praha 1956
Jiří JUROK, Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku, Nový Jičín 2000
František KAVKA, Poslední Lucemburk, Praha 1998
Jiří KEJŘ, Počátky a upevnění stavovského zřízení v Čechách, in: Právněhistorické studie 34, Praha 1997
Václav KOČKA, Dějiny Rakovnicka, Rakovník 2009
Anna KUBÍKOVÁ, Oldřich II. z Rožmberka, České Budějovice 2004
Ed. Jan Blahoslav LÁŠEK, Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, Praha 1995
František LEVÝ, Dějiny královského města Rakovníka, Rakovník 2010
Josef MACEK, Jiří z Poděbrad, Praha 1967
Robert NOVOTNÝ a kol., Zrození mýtu: dva životy husitské epochy, Praha 2011
Zdeněk POKLUDA, Moravští Šternberkové, Panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům, Praha 2012
34, Praha 1997
Václav KOČKA, Dějiny Rakovnicka, Rakovník 2009
Anna KUBÍKOVÁ, Oldřich II. z Rožmberka, České Budějovice 2004
Ed. Jan Blahoslav LÁŠEK, Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi, Praha 1995
František LEVÝ, Dějiny královského města Rakovníka, Rakovník 2010
Josef MACEK, Jiří z Poděbrad, Praha 1967
Robert NOVOTNÝ a kol., Zrození mýtu: dva životy husitské epochy, Praha 2011
Zdeněk POKLUDA, Moravští Šternberkové, Panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům, Praha 2012
František PALACKÝ, Dějiny rodu Sternbergů. Geschichte der Familie Sternberg, Bruntál 2001
August SEDLÁČEK, Hrady zámky a tvrze království českého VIII., Praha 1996
František ŠMAHEL, Husitská revoluce I-IV. Praha 1996
František ŠMAHEL, Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha 2001.
František ŠMAHEL, Jan Hus. Život a dílo, Praha 2013
Jiří SPĚVÁČEK, Václav IV. (1361-1419): k předpokladům husitské revoluce, Praha 1986
Rudolf URBÁNEK, Věk poděbradský, 4 svazky, Praha 1915-1962
Předběžná náplň práce
První polovinu 15. století v českém soustátí můžeme charakterizovat jako dobu dlouhého bezvládí a vleklých válek. Po smrti Václava IV. v roce 1419 byl jeho mladší bratr Zikmund Lucemburský uznán za panovníka až v roce 1436 a z triumfu se těšil jen něco málo přes jeden rok. Hladkému nástupnictví zabránila Zikmundovi Lucemburskému husitská revoluce trvající téměř dvacet let. Okolo nástupnictví Zikmundova zetě Albrechta se též strhly spory a podobně jako Zikmund brzy po své korunovaci zemřel. Jeho syn Ladislav zvaný Pohrobek se narodil až čtyři měsíce poté. Cesta k uznání Ladislava králem nebyla lehká. Později se stal správcem země za nezletilého krále východočeský šlechtic Jiří z Poděbrad. Toto období dlouhých bojů a bezvládí dalo vyniknout charakterovým vlastnostem české šlechty. A to v dobrém i špatném slova smyslu. Část šlechty využila období bezvládí k bezostyšnému obohacování se. A někteří dokázali překonat úzký obzor svého osobního zájmu a v rozhodujících chvílích dokázali převzít odpovědnost za české království. Tato práce se zaměří na život Alše Holického ze Šternberka, významného šlechtice a činitele české politiky oněch let.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
First half of the 15th century could be characterized as a time of a long interregnum and lingering wars in the Bohemian monarchy. After the death of Wenceslaus IV in 1419, his younger brother, Sigismund of Luxemburg, was not recognized as a monarch until 1436. His triumph lasted a little longer than a year. But the Hussite revolution that lasted almost twenty years prevented a smooth succession of Sigismund of Luxemburg. There were many disputes concerning Sigismund’s successor and son-in-law, Albrecht, who, the same way as Sigismund, died very soon after his coronation. His son Ladislaus the Posthumous was born four months after his father’s death. His path to be recognized as a monarch was not easy. Later on, George of Poděbrady, an east - bohemian nobleman, became Ladislaus’ regent. This époque of long lasting wars and interregnum made the character traits of bohemian noblemen stand out in both good and bad light. Some of the noblemen used this interregnum as a time to get shamelessly rich. However some of them were able to look across the horizon of personal interests and took responsibility over the Bohemian kingdom when it was needed. This work will bring its focus on a life of Aleš Holický of Šternberk, a significant nobleman and an agent in a political sphere of that time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK