Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Resilience a zátěžové situace v období vynořující se dospělosti
Název práce v češtině: Resilience a zátěžové situace v období vynořující se dospělosti
Název v anglickém jazyce: Resilience and stress situations in emerging adulthood
Klíčová slova: resilience, zátěžové situace, vynořující se dospělost
Klíčová slova anglicky: resilience, stress situations, emerging adulthood
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2015
Datum zadání: 03.02.2015
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Antonovsky, A.(1985) Health, stress and coping. San Francisco: Jossey - Bass.

Arnett, J.J. (2015). Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford university Press.

Arnett, J. J. (2007). Emerging Adulthood: What Is It, and What Is It Good For? Child Development Perspectives, 1(2), 68–73.

Arnett, J. (2014). Adolescence and emerging adulthood: A cultural Approach. Harlow, England: Pearson.

Křivohlavý, J.(2009) Psychologie zdraví. Vyd. 3. Praha: Portál.

Macek, P., J. Bejček, J. Vaníčková. (2007). „Contemporary Czech Emerging Adults: Generation Growing Up in the Period of Social Changes. “ Journal of Adolescent Research 22 (4): 444-475.

Šolcová, I.(2009) Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Vyd. 1. Praha: Grada.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat obdobím vynořující se dospělosti a zátěžovými situacemi, se kterými se musí potýkat jedinci v tomto období.

V teoretické části bude představeno toto období a jeho hlavní specifické rysy. Dále se bude zaměřovat na zátěžové situace, se kterými se lidé v tomto období setkávají, akcentovány budou zátěže každodenního charakteru. Nebude opomenut ani fenomén copingových strategií. Ty budou následně diskutovány s konceptem resilience.

Empirická část bude sledovat, které situace jedinci v období vynořující se dospělosti prožívají jako zátěžové a jak na ně reagují a jaké strategie jejich zvládání používají. K získání dat budou použity polostrukturované rozhovory s respondenty, případně jako doplňková metoda sběru dat dotazník mapující zvládání zátěžových situací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the period of life called emerging adulthood, mainly the topic of stress situations in this period.

Theoretical part of this work introduces the theory of emerging adulthood and its main specific features. Then it focuses on stress situations people must encounter in this period. Coping strategies are also important and are subsequently discused with the concept of resilience.

Empirical part of this work focuses on stress situations and coping strategies, which is typical for people in this period of life. Semi-structured interviews with respondents are used for this study, with questionnaire mapping coping with stress situations as a secondary source
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK