Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život z vlastního pramene
Název práce v češtině: Život z vlastního pramene
Název v anglickém jazyce: Life from one´s own source
Klíčová slova: člověk, svět v celku, sebepoznání, život z vlastního pramene, smysl filosofie, dialog, tázání 
Klíčová slova anglicky: Human being, the whole world, self-recognition, life from one´s own source, meaning of philosophy, dialogue, asking
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2015
Datum zadání: 05.02.2015
Datum a čas obhajoby: 09.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium pramenné literatury
analýza péče o duši
filosofie rozhovoru
úloha otázek a odpovědí
pravda jako aletheia
Seznam odborné literatury

>Patočka, Jan, Chvatík, Ivan, ed. a Kouba, Pavel, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. I, Stati z let 1929-1952. Praha: OIKOYMENH, 1996. 505 s. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 1. Oikúmené 2.
>Patočka, Jan, Kouba, Pavel, ed. a Chvatík, Ivan, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. II, Stati z let 1970-1977, nevydané texty a přednášky ze sedmdesátých let. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1999. 398 s. Oikúmené. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 2.
>3.
>Patočka, Jan, Chvatík, Ivan, ed. a Kouba, Pavel, ed. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské eseje o filosofii dějin. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. 842 s. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 3.
>4.
>Hogenová, Anna. K věci samé. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. 239 s.
>5.
>Hogenová, Anna. Starost o duši. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 223 s.
Patočka, J. Péče o duši I. Praha : Oikumene, 1996.
>
Předběžná náplň práce
Proč je tázání zbožností myšlení
prevalence otázek nad odpovědí
noeze a noemata a jejich úloha v rozvrhu přirozeného světa
výchova a vzdělání ve vztahu k probouzení tzv. Posledního pramene
poznání vlastní duše je možné jen v napětí bytostného tázání
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Why is substantive aksing piety of thinking?
preponderance questions over answers
noese and noema and their role in the schedule of the natural world
education in relation to the awakening the own source
recognition own soul is possible only through substantive asking
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK