Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alzheimerova nemoc - domácí a institucionální péče
Název práce v češtině: Alzheimerova nemoc - domácí a institucionální péče
Název v anglickém jazyce: Alzheimer's disease - home and institutional care
Klíčová slova: demence, Alzheimerova nemoc, domácí péče, odborná péče, pečující osoba
Klíčová slova anglicky: dementia, Alzheimer´s disease, home care, professional care, caring person
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.02.2015
Datum zadání: 02.02.2015
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se věnuje Alzheimerově nemoci a možnostem péče o nemocného, které následují po jejím diagnostikování. Práce je rozdělena do několika kapitol.
V první kapitole se zabývá obecnou charakteristikou demence. Následující kapitola je věnována charakteristice Alzheimerovy nemoci, zkoumá příčiny vzniku nemoci, projevy, její průběh a diagnostiku. Hlavní těžiště této části se nachází v kapitole věnované péči o osobu s Alzheimerovou nemocí. Péči realizované v domácím prostředí nebo pod odborným dohledem profesionálních pracovníků.
Poslední kapitola se věnuje popisu obou možností péče o sobu s Alzheimerovou nemocí formou případových studií. Cílem této části je poskytnout informaci z praxe jednoho nebo druhého způsobu péče o osobu s Alzheimerovou nemocí, s ohledem na individuální stav konkrétní osoby a možnosti pečující rodiny a blízkého okolí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on Alzheimer´s disease and options of patient care that follow after its diagnosis. The work is divided into the few parts.
The first part deals with general characteristics of dementia. Next part deals with characteristics of Alzheimer´s disease, examines the causes of the disease, symptoms, diagnosis and its progress. The main focus of this part is in the section devoted to the care of person with Alzheimer´s disease. The care implemented at home or under the supervision of professional staff.
The last part devotes to a description of both types of care for a person with Alzheimer´s disease through case studies. The main intention of this part is to provide comprehensive information about real experiences one or the other type of care for a person with Alzheimer´s disease, with regard to the individual state of a particular person and the possibility of caring families and the closest friends.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK