Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření školní kázně z pohledu žáků a učitelů 2. stupně základních škol s použitím metody ukotvujících vinět
Název práce v češtině: Měření školní kázně z pohledu žáků a učitelů 2. stupně základních škol s použitím metody ukotvujících vinět
Název v anglickém jazyce: Measuring of school discipline from the perpective of primary school´s pupils and teachers by using anchoring vignettes method
Klíčová slova: kázeň/nekázeň, metoda ukotvujících vinět, focus group, hloubkové rozhovory, sebehodnocení
Klíčová slova anglicky: school discipline/undiscipline, anchoring vignettes method, fosuc group, in-depth interview, self-assessment
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2015
Datum zadání: 01.02.2015
Datum a čas obhajoby: 19.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu:
Jedním ze závažných problémů ovlivňujících výchovně vzdělávací procesy a cíle škol představuje nekázeň žáků. Ta je ovlivněna mnoha vnitřními i vnějšími faktory. V současné době je pozornost empirických studií, výzkumů testování zaměřena primárně na naplňování vzdělávacího kurikula škol. Problematika nekázně je přesunuta spíše na druhou kolej, avšak zásadně ovlivňuje úspěšnost výchovně vzdělávacího procesu. Práce bude zaměřena na porovnání míry kázně a nekázně z pohledu žáků a učitelů 2. stupně základních škol. Pro zajímavost budou srovnány školy pražské, školy okresních a menších měst a školy v obcích.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen:
Jaké chování žáků je pro učitele a ostatní žáky ještě přijatelné a jaké považují již za nekázeň? Jsou žáci 2. stupně ZŠ schopni jisté míry sebekázně? Existují rozdíly ve vnímání kázně a nekázně podle lokality školy?

3. Cíl práce:
Cíl práce bude spočívat v posouzení chování žáků z hlediska kázně (nekázně) z pohledu žáků samotných, spolužáků a učitelů.

4. Charakteristika metod:
Studium odborné literatury a zdrojů
Charakteristika škol a oblasti výzkumu
Kvalitativní výzkum s učiteli a žáky základních škol - použití metody ukotvujících vinět, sběr dat za použití dotazníků mapujících chování žáků
Zpracování a analýza sebraných dat, interpretace a vyhodnocení výsledků
Posouzení míry kázně a nekázně učiteli a žáky škol, posouzení schopnosti sebekázně u žáků 2. stupně, porovnání vnímání kázně a nekázně dle lokality školy
Zhodnocení dosažení a naplnění cílů práce

5. Struktura práce:
Úvod
Přehled dosavadních poznatků a teoretická východiska
Cíle práce, výzkumný problém
Metodika výzkumu
Charakteristika výzkumného plánu
Identifikace a popis cílových skupin (škol)
Popis výzkumných technik
Prezentace způsobu sběru dat
Vysvětlení způsobu analýzy dat
Výsledky práce
Diskuse
Závěry
Přehled literatury a použitých zdrojů
Přílohy
Seznam odborné literatury
1. Antier, E. Agresivita dětí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-808-2.
2. BARTLOVÁ, S. Sociální patologie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. ISBN 80-7013-259-0.
3. BENDL, S. Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Praha: ISV, 2004. ISBN 80–86642-14-3.
4. BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-453-5.
5. BENDL, S. Neukázněný žák – Cesta institucionální pomoci. Praha: ISV, 2004. ISBN 80-86642-36-4.
6. BENDL, S. Školní kázeň. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-80- 3.
7. BENDL, S. Školní kázeň v teorii a praxi. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-432-2.
8. BENDL, S. Ukázněná třída, aneb Kázeňské minimum pro učitele. Praha: Triton, 2005. ISBN 8072546244.
9. BRAUN, R. Kapitoly ze sociální patologie V. Prevence. Roč. 1., 2004, č. 5, s. 13 – 14.
10. BUCKLEY, J., SCHNEIDER, M.. Charter Schools: Hope or Hype?. Princeton: Princeton University Press, 2007. ISBN 97-8069-11298-53. Dostupné z:  http://press.princeton.edu/chapters/i8426.pdf.
11. ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-060-0.
12. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7178-463-X.
13. ČAPEK, R. Kázeň ve třídách IV. Moderní vyučování, 2009.
14. ČAPEK, R.  Odměny a tresty ve školní praxi - 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4639-5.
15. DOBSON, J. Láska a kázeň ve výchově dětí. Praha: Návrat domů, 1997. ISBN 80-85495-58-9.
16. DOROTÍKOVÁ, S. Filosofie hodnot: problémy lidské existence, poznání a hodnocení. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. ISBN 80-86039-79-X.
17. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8.
18. GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.
19. Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931- 79-6.
20. GREEN, P. J., SILVERMAN, B. W. Nonparametric Regression and Generalized Linear Models: A roughness penalty approach, 2000. Boca Raton: CRC Press. ISBN 0-412-30040-0.
21. HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-415-X.
22. HOFBAUER, B. : Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN: 80-7178-927-5.
23. JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.
24. Kraus, B., Poláčková, V., et al. Člověk, prostředí, výchova: K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2.
25. KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.
26. KYR IACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-945-3.
27. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-195-X.
28. LAZAROVÁ, B. Netradiční role učitele. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-169-0
29. Maňák, J., Švec, V. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-315-078-6.
30. MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
Předběžná náplň práce
Jedním ze závažných problémů ovlivňujících výchovně vzdělávací procesy a cíle škol představuje nekázeň žáků. Ta je ovlivněna mnoha vnitřními i vnějšími faktory. V současné době je pozornost empirických studií, výzkumů testování zaměřena primárně na naplňování vzdělávacího kurikula škol. Problematika nekázně je přesunuta spíše na druhou kolej, avšak zásadně ovlivňuje úspěšnost a cíle výchovně vzdělávacího procesu. Práce bude zaměřena na porovnání míry kázně a nekázně z pohledu žáků a učitelů 2. stupně základních škol. Pro zajímavost budou srovnány školy pražské, školy okresních a menších měst a školy v obcích. Cíl práce bude spočívat v posouzení chování žáků z hlediska kázně (nekázně) z pohledu žáků samotných a učitelů. Výstupem práce bude tak dotazník na měření kázně s použitím metody ukotvujících vinět.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
One of the problems that affects educational processes and goals represents the undiscipline of pupils. This is influenced by many internal and external factors. Currently, empirical studies and researches are focused primarily on fulfilling the educational curriculum. The issue of undiscipline (misbehaviour) is moved rather on the other way, but fundamentally affects the success and the goals of the educational process. This thesis will be focused on research of school undiscipline (misbehaviour) by using the anchoring vignettes method. For the sake will be compared Prague schools, town schools and schools in the municipalities. The objective of the work will consist in the assessment of pupils ' behavior in terms of discipline from the point of view of the pupils and the teachers themselves. The output of the work will be the questionnaire on the measuring of discipline by using the anchoring vignettes method .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK