Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje středoškolské mládeže ke zdravé výživě
Název práce v češtině: Postoje středoškolské mládeže ke zdravé výživě
Název v anglickém jazyce: Attitude of secondary school youth to the healthy nutrition
Klíčová slova: Fyziologie výživy, způsoby stravování, diferencované stravování, racionální výživa, vývojová období – adolescence, vývoj osobnosti, sociální a citový vývoj.
Klíčová slova anglicky: Physiology of nutrition, diet, divided nutrition, rational nutrition, developmental periods- adolescence, personality development, social and emotional development.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2015
Datum zadání: 14.02.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu:
Po celou dobu mojí pedagogické praxe na střední škole sleduji, jak se zhoršují stravovací návyky u našich studentů. Studenti stále více preferují nevhodné stravovací návyky a nesprávná výživa je v současné době významným faktorem, který se podílí na vzniku řady civilizačních onemocnění.
Chtěla bych se ve své práci zajímat o způsoby stravovacích návyků, jaký vliv mají na jedince a poukázat na možné rozdíly ve způsobu stravování ovlivněné pohlavím, sportem, rodinou, studovaným oborem a skupinou vrstevníků.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen:
V teoretické části se budu věnovat vysvětlení pojmů fyziologie výživy, způsoby stravování, diferencované stravování, racionální výživa, vývojová období – adolescence, vývoj osobnosti, identifikace s vrstevnickou skupinou.
V praktické části provedu dotazníkové šetření o stravovacím režimu studentů v době školní výuky, i ve dnech školního volna. Zajímat se budu o četnost a skladbu snídaní, svačin, obědů a večeří jejich časové rozložení a pitný režim studentů.
Výzkumný vzorek rozdělím na skupiny studentů, kteří studují gastronomické obory (hotelová škola, kuchař, číšník, cukrář, řezník, pekař) a mají ve výuce předměty o zdravé výživě, kvalitních surovinách, technologiích přípravy pokrmů. Druhou skupinou budou žáci z oborů stavebních, zemědělských, strojařských a technických, kteří tuto výuku nemají. Tímto šetřením bych se snažila zjistit, zda můžeme výukou ovlivnit vztah studentů ke zdravé výživě.

3. Cíl práce:
Ve své práci se zaměřím na zjištění stravovacích návyků středoškolské mládeže. Co moje výzkumná skupina nejčastěji snídá, svačí, co obědvá a večeří? Kolik studentů jí teplý oběd ve školní jídelně, popřípadě čím ho nahrazují? Jaký je pitný režim studentů a převážně jaké nápoje volí? Jestli dokáže volnočasová sportovní aktivita ovlivnit zdravý jídelníček u studentů? Zda má vliv studovaný obor s gastronomickým zaměřením na lepší stravovací návyky? Můžeme pozitivně ovlivnit výukou vztah ke zdravé výživě?

4. Charakteristika metod:
V teoretické části strukturovaně, jasně, odborně a přehledně charakterizuji klíčová slova. Zamyslím se nad možným vlivem vývojového období na způsoby jejich stravování. Zmíním vliv volnočasových sportovních aktivit na volbu správné skladby jídelníčku.
Dotazníkové šetření budu řešit vhodnými metodami pedagogického výzkumu. Dotazník budu volit nestandardizovaný, obsahovat bude uzavřené položky zjišťující především jednu nejpřesnější odpověď. Položky v dotazníku budou jasné, srozumitelné, jednoznačné. Dotazník bude doplněn pevnými instrukcemi k vyplňování. Při sestavování položek v dotazníku se budu snažit o co největší validitu a reliabilitu.

5. Struktura práce:
V úvodu práce zdůvodním výběr tématu a nastíním problém, který budu řešit. V první části uvedu teoretické poznatky, vztahující se k danému problému. V praktické části stanovím pracovní hypotézy, budu vyhodnocovat výsledky dotazníkového šetření. V závěru diplomové práce zhodnotím své pracovní hypotézy, zda je budu moci potvrdit, či upřesnit, popřípadě zcela opustit. Nastíním doporučení k případnému zlepšení stravování středoškolské mládeže.
Výsledky dotazníkového šetření následně využiji i v praxi ve svém zaměstnání, kdy zjištěné informace poslouží k sestavení preventivního programu zaměřeného na zdravou výživu a způsoby stravování žáků na naší střední škole.


Seznam odborné literatury
1. BRETŠNAJDROVÁ, Alena; SVAČINA, Štěpán. Dietologický slovník. 1.vyd. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-062-1.

2. ČELEDOVÁ, Libuše; ČEVELA, Rostislav. Výchova ke zdraví, vybrané kapitoly, 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3213-8.

3. CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.

4. KUDEROVÁ, Libuše. Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost. 1.vyd. Praha: Fortuna; 2010. ISBN: 97-880-716-8926-3.

5. KUDLOVÁ, Eva. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2010, ISBN 97-880-246-1735-0.

6. MACHOVÁ, Jitka; KUBÁTOVÁ, Dagmar a kol. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2715-8.

7. PETROVÁ, Jana; ŠMÍDOVÁ, Sylva. Základy výživy pro stravovací provozy. 1. vyd. Plzeň: Jídelny.cz, 2014. ISBN 978-80-905557-0-9.

8. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá tématem postoje středoškolské mládeže ke zdravé výživě. Pomocí dotazníkového šetření, které je rozdělené do několika výzkumných oblastí, je snahou prokázat či vyvrátit existenci vzájemného vztahu mezi studovaným oborem a preferencí zdravé výživy a zdravého životního stylu mládeže. Zabývá se otázkou, jestli existuje prokazatelný vztah v dosažených vědomostech v problematice zdravé výživy a zdravého životního stylu a studovaným oborem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on the point of the secondary school youth attitude on the issue of the rational nutrition. Using the questionnaire investigation that is divided into several research areas I am trying to prove or disconfirm the existence of the mutual relationship between the branch of study and the preferences of healthy nutrition and healthy lifestyle for youth. My thesis deals with the question of a provable relationship in knowledge achieved in the field of healthy nutrition and healthy lifestyle and the branch of study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK