Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Избранные аспекты речевого этикета русского, чешского и английского языков в сопоставлении
Název práce v jazyce práce (ruština): Избранные аспекты речевого этикета русского, чешского и английского языков в сопоставлении
Název práce v češtině: Vybrané aspekty řečové etikety v ruském, českém a anglickém jazyce v porovnání
Název v anglickém jazyce: Comparison of Selected Aspects of Speech Etiquette in the Russian, Czech and English Languages
Klíčová slova: komunikace, řeč, řečová etiketa, kultura
Klíčová slova anglicky: communication, speech, speech etiquette, culture
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2015
Datum zadání: 30.01.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13,Praha 1, C23, Židle dřevěné + lavice, Fix, Koberec
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část bakalářské práce bude vycházet z vymezení jednotlivých pojmů souvisejících s teorií komunikace a řečové etikety, přičemž bude čerpáno především z dostupné odborné literatury. Praktická část bakalářské práce bude zkoumat a srovnávat řečovou etiketu v ruském, českém a anglickém jazyce v kulturním kontextu. Bude provedena analýza a porovnání norem řečové etikety v jednotlivých řečových situacích při řešení jednotlivých řečových intencí. Praktická část bude porovnávat konkrétní prostředky v ruském, českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
ФОРМАНОВСКАЯ, Н.И. Культура общения и речевой этикет. Москва: Издательство ИКАР, 2005. 250с. ISBN 5-7974-0051-0.
FORMANOVSKAJA, N., TUČNÝ, P. Russkij rečevoj etiket v zerkale češskogo. Moskva: Russkij jazyk; Praga: Gosudarstvennoje pedagogičeskoje izdaeľstvo, 1986. 237с.
HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum, 2013. 335 s. ISBN 978-80-246-2233-0.
ШАЛХАЙ, В.С. Английский речевой этикет = English speech etiquette. Минск: Белорус. Ассоц. "Конкурс", 2011. 160с. ISBN 978-985-6821-96-0.
LEAF, Munro. How to Speak Politely & Why. New York: Universe Pub, 2005. 43p. ISBN 0789313529.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou řečové etikety a komunikace v současném ruském, českém a anglickém kulturním prostředí. Teoretická část je věnována poznatkům z teorie komunikace, budou analyzovány funkce a cíle, formy a strategie komunikace se zaměřením na řečovou etiketu. V praktické části bude provedena analýza vybraných řečových projevů na základě hlavních principů ruské, české a anglické řečové etikety. Cílem práce je porovnat ruskou, českou a anglickou řečovou etiketu a její uplatňování s ohledem na kulturu dané společnosti. Výsledkem práce je komparativní analýza současného komunikačního chování jednotlivých jazykových společenství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor Thesis focuses on the problem of speech etiquette and communication in contemporary Russian, Czech and English cultural environments. The theoretical part deals with the findings of the communication theory, with the analysis of functions and aims, forms and strategies of communication focusing on speech etiquette. The aim of this thesis is to compare the cultural differences between Russian, Czech and English speech etiquette.The result is the comparative analysis of the current communication behaviour in particular language communities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK