Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces a míra invalidizace seniorů
Název práce v češtině: Proces a míra invalidizace seniorů
Název v anglickém jazyce: Process and rate of disability among seniors
Klíčová slova: senior, stárnutí, stáří, invalidita, gerontologie, geriatrie, struktura obyvatelstva, prognóza, důchodový systém, důchodová agenda, reforma, financování, deinstitucionalizace
Klíčová slova anglicky: senior, growing old, old age, disability, gerontology, geriatrics, structure of population, prognosis, retirement system, retirement administrative, reform, financing, deinstitutionalization
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2015
Datum zadání: 29.01.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.01.2015
Datum a čas obhajoby: 12.11.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Proces a míra invalidizace seniorů

1. Úvod
2. Pojmy
2.1 Sociální gerontologie, geriatrie
2.2 Pojem stárnutí
2.3 Invalidizace
2.4. Míra invalidizace
3. Teorie stárnutí
3.1 Stárnutí obyvatelstva, demografie
3.2 Potřeby seniorů, gerontologie a geriatrie
3.3 Stárnutí, nemocnost a invalidita
3.4 Míra invalidizace, statistika míry invalidizace
4. Evropský rámec společenského zabezpečení seniorů
4.1 Právní rámec EU
4.2 Evropské pojetí stáří
4.3 Hlavní sledované cíle
5. Reforma důchodů v ČR
5.1 Vývoj
5.2 Soudobý právní rámec
5.3 Hlavní soudobé trendy a problémy starobních důchodců
5.4 Reformní alternativy
6. Formy péče o invalidní starobní důchodce
6.1 Dávky
6.2 Služby
6.3 Tendence a problémy deinstitucionalizace
7. Výzkum: Domov pro seniory Pohoda Netolice
7.1 Program a teoretické předpoklady
7.2 Silné a slabé stránky
7.3 Mínění uživatelů
7.4 Reakce místního společenství
8. Závěr
Seznam odborné literatury
Seznam literatury

Haškovcová, H.: Fenomén stáří. Praha, Panorama 1990
Kalvach, Z. a kol.: Geriatrie a gerontologie. Praha, Grada 2004
Kučera, T. a kol.: Aktuální stav a perspektivy vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2020. Praha, Sociopress, 1997
Kučera, T. a kol.: Demografický pohled na důchodový systém. Praha, Česká asociace pojišťoven, 1999
Kučera, T. a kol.: Jak stárneme. Brno, ERA 2006
Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál 2003
Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha, Portál 2005
Matoušek, O. a kol.: Sociální služby. Praha, Portál 2007
Matoušek, O.: Ústavní péče. Praha, Slon 1999
Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha, Portál 2001
Ort, J.: Kapitoly ze sociologie stáří. Ústí nad Labem, PF UJEP 2004
Tomeš, I, Koldinská, K.: Sociální právo Evropské unie. Praha, C. H. Beck 2003
Tomeš, I. a kol.: Sociální správa: úvod do teorie a praxe. 2. vydání, Praha, Portál 2009
Tomeš, I. a kol.: Zabezpečení starých osob v Evropě. Praha, Academica 1969
Tröster, P. a kol., Sociální zabezpečení. C. H. Beck 2010, 5.vydání
Zavázalová, H. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha, Karolinum 2001

Internetové stránky
www.cssz.cz
www.mpsv.cz
www.vupsv.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK