Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Připravenost učitelů cizích jazyků na výuku žáků se specifickými poruchami učení
Název práce v češtině: Připravenost učitelů cizích jazyků na výuku žáků se specifickými poruchami učení
Název v anglickém jazyce: Readiness of foreign languages teachers to teach students with specific learning disabilities
Klíčová slova: Specifické poruchy učení, metody výuky, výuka cizích jazyků, vzdělávání učitelů
Klíčová slova anglicky: Specific learning disabilities, educational methods, teaching foreign languages, education of teachers.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2015
Datum zadání: 28.01.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce je zaměřena na projevy specifických poruch učení, sestavování IVP, kritéria hodnocení těchto žáků při výuce cizích jazyků na základní škole a vzdělávání učitelů v této problematice.
Seznam odborné literatury
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd., přeprac. a rozšíř. Praha: Portál, 2009, 263 s. ISBN 978-80-7367-514-1.
ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011, 207 s. ISBN 978-80-262-0044-4.
ZELINKOVÁ,Olga.Cizí jazyky a specifické poruchy učení.Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2010,167 s. ISBN 978-80–731–022-2.
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. 5. vyd. Praha: Portál, 2000, 196 s. ISBN 80-7178-481-8
MATĚJČEK, Zdeněk. Dyslexie: specifické poruchy čtení. 3. uprav. a rozšíř. vyd. Jinočany: H & H, 1995, 269 s. ISBN 80-85787-27-x.
BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení. Brno: Paido, 2013, 237 s.ISBN 978-80-7315-232-1
NOVÁK, Josef, SMUTNÁ, Jiřina: Předpoklady k učení u dětí dyslektických a dysgrafických. Litomyšl : AUGUSTA, 1996, 182s. ISBN 80 901 806-7-1
SMUTNÁ,Jiřina:Děti s vývojovými poruchami učení a co o nich víme. Praha: MŠMT, 1998. 64.
Předběžná náplň práce
Předpokládaná struktura práce: Práce s empirickým charakterem
Teoretická část: Přehled různých typů specifických poruch učení, jejich projevy a příčiny. Metody výuky cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení.
Praktická část: Dotazníkové šetření pro učitele cizích jazyků,vyhodnocení výsledků dotazníku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK