Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz Elišky Rejčky v české beletrii
Název práce v češtině: Obraz Elišky Rejčky v české beletrii
Název v anglickém jazyce: Image of Elisabeth Richensa in Bohemian belles-lettres .
Klíčová slova: Historie, středověk, české království, Eliška Rejčka,Václav II. Rudolf I. Habsburský, Jindřich z Lipé,
Klíčová slova anglicky: History, maedival-history, Kingdom of BOhemia, Elisabeth Richenzy, Wenceslaus II, Rudolphus of Habsbourg, Henry of Lipe,
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2015
Datum zadání: 26.02.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R130, 130, 1. patro, vlevo, zadní chodba za mříží
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Radka Ranochová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je založena na studiu primárních pramenů (historická beletrie) a sekundární literatury (odborná litertura zaměřená na postavu Elišky Rejčky. Hlavní metodou je komparace.
Seznam odborné literatury
BOBKOVÁ, Lenka: Velké dějiny zemí Koruny české IVa (1310-1402), Praha-Litomyšl 2003;
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Alžběta Rejčka, Dějiny a současnot 5, 1991, s.7-12.
Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008. Historická tradice města. Od chrámu ke katedrále. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 15. a 16. října 2008 v Hradci Králové / Ústí nad Orlicí , 2009 .
SOVADINA, Miloslav: Jindřich z Lipé. Zvláštní otisk z Časopisu Matice moravské roč. 120 (2001), 121 (2002) a 122 (2003).
SPĚVÁČEK, Jiř: Král diplomat (Jan Lucemburský 1296–1346), Praha 1982.
ŠRÁMEK, Josef: Královna Eliška Rejčka, paní věnných měst [1288-1335]. Chrudimské vlastivědné listy. 17, č. 5, (2008,) s. 17-19.
ŠUSTA, Josef: Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, České dějiny II/1, Praha 1935.
VÍTOVÁ, Jana: Majetkové poměry královny Elišky Rejčky, in: Historica Olomucensia / Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci Sv. 41, (2012), s. 35-54.
VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny zemí koruny české, svazek III, 1250-1310, Praha – Litomyšl 2002.
Předběžná náplň práce
1. Život Elišky Rejčky.
2. Obraz Elišky Rejčky v historické beletrii.
3. Proměna obrazu Elišky Rejčky v historické beletrii.
4. Závěry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK