Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv online sebemonitorovacích aplikací na motivaci uživatelů v procesu vzdělávání
Název práce v češtině: Vliv online sebemonitorovacích aplikací na motivaci uživatelů v procesu vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The Impact of Online Self-Monitoring Applications on Motivation of Users in Education Process
Klíčová slova: vzdělávání, sebemonitorování, sebekvantifikace, motivace, autoregulace
Klíčová slova anglicky: education, self-monitoring, quantified self, motivation, self-regulation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2015
Datum zadání: 28.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Fiala
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat otázkou, jakým způsobem jsou uživatelé motivováni při využívání online sebemonitorovacích aplikací ve vzdělávání. Tyto aplikace zaznamenávají průběh procesu učení uživatele a pomocí různých technik zvyšují motivaci uživatelů.
Cílem práce je zjistit, do jaké míry má sebemonitorování procesu učení pomocí online aplikací vliv na motivaci a úspěšnost vzdělávacího procesu uživatele. Nejdříve bude uvedena problematika autoregulace procesu učení a podoby rozličných online nástrojů, které tuto metodu užívají. Dále budou rozebrány různé druhy motivačních technik využívaných sebemonitorovacími aplikacemi a jejich účinnost na uživatele.
Ve druhé části bude proveden kvalitativní výzkum. Zkoumané skupině bude nabídnuta aplikace pro monitorování jejich aktivity v sebevzdělávání. S danými osobami bude poté veden hloubkový rozhovor, jehož cílem bude vyhodnotit, nakolik daná aplikace měla vliv na jejich motivaci v procesu vzdělávání.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
GOVAERTS, Sten, et al. The student activity meter for awareness and self-reflection. In: CHI'12 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. ACM, 2012. p. 869-884.
Chang, M.-M. (2007), Enhancing web-based language learning through self-monitoring. Journal of Computer Assisted Learning, 23: 187–196.
DABBAGH, Nada; KITSANTAS, Anastasia. Personal Learning Environments, social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal and informal learning. The Internet and higher education, 2012, 15.1: 3-8.
MILLER, Gary, et al. Leading the E-learning Transformation of Higher Education: Meeting the Challenges of Technology and Distance Education. Stylus Publishing, LLC., 2013.
Rennie, Frank a Morrison, Tara. E-learning and social networking handbook: resources for higher education. 2nd ed. New York: Routledge, 2013. 199 s.
ZIMMERMAN, Barry J. Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 2008, 45.1: 166-183.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK