Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Čtení textu s obrázkem dětmi předškolního věku
Název práce v češtině: Čtení textu s obrázkem dětmi předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Preschool Children’s Reading of Text with Picture
Klíčová slova: Psaný text, vnímání písma, čtení s obrázkem, osvojování gramotnosti, konstruktivismus, předškolní věk
Klíčová slova anglicky: Written text, Perception of letters, Reading with picture, Literacy Acquisition, Constructivism, Preschool Age
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2015
Datum zadání: 28.01.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pojímání textu s obrázkem dětmi předškolního věku. Děti jsou odmala obklopeny ilustrovanými texty (obrázkovými knížkami, bilboardy, reklamami a dalšími předměty) a o jejich významu si utvářejí vlastní představy ještě před tím, než začne působit školní docházka. Práce se tedy zaměřuje se na to, jak děti vnímají nejen samotný text, ale jak ho vnímají v souvislosti s doprovodnou ilustrací – zda oddělují text od obrázku, jakým způsobem tyto různé způsoby zápisu společně interpretují, jaký pro ně mají význam. Těžištěm práce je praktická část, která se inspiruje výzkumem argentinské psycholožky Emilie Ferreiro. Dětem ve věku 3 až 6 let budou jednotlivě předloženy různé kombinace obrázků a doprovodného textu ve formě krátkých vět a následně s každým dítětem zvlášť rozebírány.
Seznam odborné literatury
FERREIRO, Emilia and Ana TEBEROSKY. Literacy before schooling. New Hampshire: Heinemann Educational Books, 1982. ISBN 0-435-08202-7
GAVORA, Peter. ZÁPOTOČNÁ, Olga a kol. Gramotnosť: Vývin a možnosti jej didaktického usmerňovania. Univerzita Komenského Bratislava, 2003. 160 s. ISBN 80-223-1869-8
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1284-9
PIAGET, J. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-263-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK