Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volná kresba dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Volná kresba dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Spontaneous drawing in preschool age
Klíčová slova: kresba, volná kresba, předškolní věk, dítě
Klíčová slova anglicky: drawing, spontaneous drawing, preschool age, child
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2015
Datum zadání: 14.04.2016
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na volnou kresbu dětí předškolního věku. Jejím cílem je zjistit, jak a co kreslí dnešní předškolní děti. Teoretická část práce se věnuje charakteristice předškolního dítěte. Dále je v ní podrobněji rozebrána kresba, její vývoj, témata, která se v ní vyskytují, typologie kreslířů a pojetí kresby. V praktické části sleduji, jaká témata a motivy se v kresbě předškolních dětí objevují. Následuje analýza citových prožitků dětí při kreslení, frekvence kresby a užité techniky. Také zkoumám a popisuji typologie kreslířů a pojetí kresby, která vycházejí z poznatků odborné literatury. Na konci práce hodnotím dosažené výsledky jednotlivých analýz.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is focused on freehand drawing of preschool children. Its aim is to find how present preschoolers draw. The theoretical part deals with the characteristics of preschool children. Then the thesis concentrates on drawing, its development, topics that appear, typology of cartoonists and draw concepts. In the practical part of the thesis I watch, what topics and themes appear in drawing of preschool children. Follow analysis of the emotional experience of children during drawing, drawings frequency and applied techniques. I also explore and describe the typology of cartoonists and concept drawings, which are based on knowledge of literature. At the end of the work I evaluate the results of individual analyzes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK