Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prestiž učitelství pro mateřské školy
Název práce v češtině: Prestiž učitelství pro mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Prestige of Nursery School Teaching
Klíčová slova: učitel, pedagog, prestiž, povolání, profese, semiprofese, preprimární (předškolní) pedagog, učitelství pro mateřské školy, průzkum veřejného mínění
Klíčová slova anglicky: teacher, educator, status, occupation, profession, semi-profession, preprimary (preschool) teacher, teaching for kindergarten, opinion polling
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2015
Datum zadání: 03.10.2016
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V rámci výzkumné části bude využito dotazníků zjišťujících názory pedagogů různých školských stupňů na prestiž učitelství mezi dalšími povoláními a zároveň budou respondenti hodnotit prestiž učitelského povolání na různých stupních. Záměrem je oslovit pedagogy preprimárního, primárního, nižšího a vyššího sekundárního stupně i terciárního vzdělávání. Kromě toho bude záměrem oslovit učitele mateřských škol s různým stupněm vzdělání.
Seznam odborné literatury
BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století: vzdělávácí situace, profesní činnost a podmínky učitelů České, Slovenské a Polské republiky. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1999, 251 s. ISBN 80-856-1595-9
Dytrtová, Radmila.; KRHUTOVÁ, Marie. Učitel příprava na profesi. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2009, 128 s. ISBN 978-80-247-2863-6.
GÖBELOVÁ, Taťána a Alena SEBEROVÁ. Profesiografické otázky učitelství. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012, 102 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-807-4641-978.
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002, 174 s. ISBN 80-7178-635-7.
HELUS, Z. Učitelství – rozporuplné povolání pod tlakem nových společenských nároků. Pedagogika, 2007, 57, 349-363. ISSN 0031-3815.
HELUS, Z., BRAVENÁ, N., FRANCLOVÁ, M. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 2012. ISBN 978-80-7290-596-6
KRYKORKOVÁ, Hana. Učitel v současné škole. Vyd. 1. Editor Růžena Váňová. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 315 s. ISBN 978-807-3083-014.
PRŮCHA, Jan a Soňa KOŤÁTKOVÁ. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 181 s. ISBN 978-802-6204-954.
PRŮCHA, Jan. Učitel: současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002, 154 s. ISBN 80-717-8621-7.
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013, 483 s. ISBN 978-80-262-0456-5.
SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.
SPILKOVÁ, Vladimíra. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání: výzkumný záměr: úvodní teoreticko-metodologické studie. Editor Jaroslava Vašutová. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, 330 s. ISBN 978-807-2903-849.
SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 158 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4309-7.
TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV CR
Tuček, Milan. Prestiž povolání: červen 2013. Praha: Naše společnost, Sociologický ústav AV ČR (tisková zpráva), 2013 [cit. 4. 3. 2014].[dokument ve formátu PDF] dostupný z WWW: <http://cvvm.soc.cas.cz/prace-prijmy-zivotni-uroven/prestiz-povolanicerven-2013>
Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí: sborník referátů z mezinárodní konference: Praha, Česká republika, 23.-25. září 1998. Editor Jana Kohnová. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000, 364 s. ISBN 80-729-0036-6.
VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 402 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4717-340.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se věnuje prestiži učitelského povolání se zaměřením na preprimární pedagogy. Teoretická část této práce bude obsahovat pasáž o učitelství jako profesi, dále se zaměří přímo na prestiž učitelů mateřských škol a v neposlední řadě probere formy, možnosti a historii vzdělávání učitelů mateřských škol. Podstatou výzkumné části práce je dotazníkové šetření mezi učiteli různých školských stupňů, kteří mají ohodnotit prestiž učitelského povolání mezi různými profesemi a následně prestiž preprimárních pedagogů mezi pedagogy ostatních školských stupňů. Vlastní výsledky šetření budou porovnány s výsledky průzkumu na téma Prestiž povolání Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the prestige of the teaching profession with the focus on pre-primary pedagogues. The theoretical part of this thesis will contain a passage about teaching as a profession, further on it will focus directly on the prestige of nursery school teachers and lastly, it will talk about forms, possibilities and the history of the education of nursery school teachers. The heart of the research part of this thesis is a survey among teachers from different educational levels, whose task is to evaluate the prestige of the teacher profession among various professions and subsequently evaluate the prestige of pre-primary teachers among pedagogues from different educational levels. The results of the survey will be compared with the results of The Prestige of a Profession research carried out by the Independent Public Opinion Research Centre.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK