Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Narativy a náboženství: specifika a funkce příběhů v náboženských kontextech
Název práce v češtině: Narativy a náboženství: specifika a funkce příběhů v náboženských kontextech
Název v anglickém jazyce: Narratives and Religion: Particularities and Functions of Narration in Religious Context
Klíčová slova: Narativ, narativita, Marie-Laure Ryan, Mary Douglas, nečistota, James W. Pennebaker, zpověď, modlitba, křesťanství, léčebné rituály, terapie
Klíčová slova anglicky: Narrative, narration, Marie-Laure Ryan, Mary Douglas, James W. Pennebaker, confession, prayer, Christianity healing rituals, dirt, therapy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2015
Datum zadání: 26.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.02.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zkoumat některé aspekty propojení náboženství s narativitou; konkrétně se pokusím poukázat na specifika narativů navázaných na náboženství a funkce, které mohou v daných společenstvích plnit (na úrovni jednice i společnosti). Hlavní východisko představují práce antropologů Victora Turnera a Mary Douglas, kteří si povšimli, že společnosti cítí potřebu věnovat se tomu, co nezapadá do jejich klasifikačních systémů (antistruktura u Turnera, „matter out of place“ u Douglas). Práce s těmito skutečnostmi často probíhá v náboženském kontextu a je mnohdy napojena na příběhy, ať už se jedná o mýty, rituály (v jejich performativním aspektu, přejímání rolí) či posvátné texty. V práci se zaměřím právě na tento narativní aspekt, který se budu snažit analyzovat jednak skrze literaturu věnující se povaze a funkci narativů, dále pak za užití textů věnujících se používání narativů v terapii (narrative based medicine) a textů zkoumajících působení narativů na formování lidské zkušenosti. Pomocí těchto zdrojů se pak pokusím nastínit, jakým způsobem právě narativy umožnují pracovat s problémovými prvky ve společnostech, jakou roli zde hraje jejich napojení na náboženství, a případně lze-li nějaké narativy považovat za výsostně náboženské.
Seznam odborné literatury
BERGER, PETER L., Sociální konstrukce reality, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999.
BRUNER, JEROME, S., Acts of Meaning, Cambridge; London: Harvard University Press, c1990
BRUNER, JEROME S., The Narrative Construction of Reality, Critical Inquiry, Vol. 18, No. 1 (Autumn, 1991), pp. 1-21.
DOUGLAS, MARY, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London – New York: Routledge, 1996.
DOUGLAS, MARY, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London - New York: Routledge, 2002.
DOUGLAS, MARY, Rules and Meanings, Middlesex: Penguin Books, c1973.
FOUCAULT, MICHEL, Slova a věci [z fran. orig. přel. Jan Rubáš], Brno: Computer Press, 2007.
GARRO, LINDA C., MARRINGLY, CHERYL [editors], Narrative and the cultural construction of illness and healing, Berkeley: University of California Press, 2000.
KIRMAYER, LAUGRENCE, Broken Narratives: Clinical Encounters and the Poetics of Illness Experience, in GARRO, LINDA C., MARRINGLY, CHERYL [ed.], Narrative and the cultural construction of illness and healing, Berkeley: University of California Press, 2000
KIRMAYER, LAURENCE, The Cultural Diversity of Healing: Meaning, Metaphor and Mechanism, British Medical Bulletin 69 (2004): 33–48
KIRMAYER, LAURENCE, Healing and the Invention of Metaphor, Culture, Medicine and Psychiatry 17 (1993): 161–195:
KIRMAYER, LAURENCE,Toward a Medicine of the Imagination, New Literary History, Vol. 37, No. 3, Reading and Healing, 2006).
LAKOFF, GEORGE, JOHNSON, MARK, Metafory kterými žijeme, Brno: Host, 2002.
MITCHELL, W. J. T., On Narrative, Chicago: University of Chicago P ress, 1981.
NUNNING, V [ED], Cultural ways of worldmaking [elektronický zdroj] : media and narratives, Berlin; New York: De Gruyter, 2010.
PENNEBAKER, JAMES, Confronting a Traumatic Event: Toward Understanding of Inhibition and Disease, Journal of Abnormal Psychology 95 (1986): 274–81.
PENNEBAKER, JAMES, Confession, Inhibition and Disease, in Advances in Experimental Social Psychology, ed. L. Berkowitz (New York: Academic Press, 1989), 211-44.
PENNEBAKER, JAMES, Writing About Emotional Experiences as a Therapeutic Process, Psychological Science 8, no. 3 (1997): 162-66.
PROPP, VLADIMIR, Morfologie pohádky a jiné studie, Jinočany: H & H, 2008.
TAYLOR, CHARLES, Sekulární Věk. Dilemata Moderní Společnosti. Vybrané Kapitoly [translated by Ondřej Štěch and Tomáš Chudý]. Praha: Filosofia, 2013.
TODOROV, TZVETAN, Poetika prózy, Praha: Triáda, 2000.
TURNER, TERENCE, Oedipus: Time and Structure in Narrative Form, in: R. F. Spencer (ed.), Forms of Symbolic Action: Proceedings of the 1969 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society, Seattle: University of Washington Press, 1969, s. 26-68.
TURNER, TERENCE, Structure, Process, Form, in: J. Kreinath, J. Snoek and M. Stausberg (eds.), Theorizing Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts, Leiden: Brill, 2007, s. 207-246.
TURNER, VICTOR, The anthropology of performance. In Edith Turner, On the edge of the bush. 177-204. Tucson: University of Arizona Press, 1985.
TURNER, VICTOR, Dramas, fields, and metaphors: symbolic action in human society, Ithaca: Cornell University Press, 1974.
TURNER, VICTOR, Průběh rituálu: Struktura a antistruktura, Brno: Computer Press, 2004.
TURNER, VICTOR, Social dramas and stories about them, In W. J. T. Mitchell, On narrative. 137-164, Chicago: University of Chicago Press, 1981.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK