Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomenologické pojetí architektury Christiana Norberga-Schulze
Název práce v češtině: Fenomenologické pojetí architektury Christiana Norberga-Schulze
Název v anglickém jazyce: Phenomenological conception of architecture of Christian Norberg-Schulz
Klíčová slova: architektura, teorie místa, existence, architektonický prostor, bydlení, fenomenologie.
Klíčová slova anglicky: architecture, theory of places, existence, architectonic space, dwelling, phenomenology.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2015
Datum zadání: 26.01.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2015
Datum a čas obhajoby: 10.02.2015 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce kolegyně Terezy Horákové bude pojednávat o pojetí architektury významného norského teoretika Christiana Norberga-Schulze. Její práce se zaměří zejména na analýzu vývoje myšlení Ch. Norberga-Schulze. V této souvislosti se bude bakalářská práce zabývat jak obsahovou stránkou spisů Ch. Norberga-Schulze, tak i metodologií, kterou ke koncipování teorie architektury zkoumaný autor používá. Tereza Horáková poukáže na to, že se tato metodologie vyvíjí od analytického náhledu k fenomenologickému pojetí. Tento obrat v logice myšlení Ch. Norberga-Schulze je připisován vlivu filozofie Martina Heideggera, jehož ontologie se stala podkladem klíčového pojmu „existenciální prostor“. Pro komplexní pochopení problematiky prostoru a jeho existencionální dimenze poslouží autorce bakalářské práce vybrané spisy Martina Heideggera. S ohledem na názory dalších teoretiků architektury autorka vyzdvihne specifika teorie Ch. Norberga-Schulze, která především zdůrazňuje společensko-existencionální funkci architektury.
Seznam odborné literatury
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. Praha: Odeon, 1994. NORBERG-SCHULZ, Christian. Existence, Space and Architecture. London: Praeger Publishers, 1971. NORBERG-SCHULZ, Christian. Intentions in Architecture. Cambridge: MIT Press, 1965.HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikymenh, 1993. HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2002.LE CORBUSIER-SAUGNIER. Za novou architekturu. Praha: Rezek, 2005. Sekundární literatura: AJVAZ, Michal; HAVEL, Ivan. (eds.), Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír 2004. HARRIES, Karsten. Etická funkce architektury. Řevnice: Arbor vitae 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK