Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stav gingivy v průběhu léčby fixním ortodontickým aparátem u pacientů s obličejovým rozštěpem
Název práce v češtině: Stav gingivy v průběhu léčby fixním ortodontickým aparátem u pacientů s obličejovým rozštěpem
Název v anglickém jazyce: Gingival status during the treatment with fixed orthodontic appliances in patients with facial cleft
Klíčová slova: stav gingivy, fixní ortodontický aparát, obličejový rozštěp, ústní hygiena, dentální hygienistka
Klíčová slova anglicky: gingival status, fixed orthodontic appliance, facial cleft, oral hygiene, dental hygienist
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Olga Jiroutová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2015
Datum zadání: 02.04.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: MUDr. Tomáš Hlaďo
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce má za cíl porovnat stav gingivy rozštěpových pacientů v různých fázích léčby fixním ortodontickým aparátem. Teoretická část popisuje anatomii parodontu a jeho onemocnění. Dále se zaměřuje na rozštěpové vady obličeje, jejich vznik, klasifikaci a léčbu. Na závěr teoretické části je popsána ortodontická léčba včetně toho, jak by měla být prováděna správná domácí ústní hygiena pacienta s fixním aparátem, jaké jsou vhodné pomůcky pro péči o dutinu ústní a jakou techniku by měl pacient dodržovat. Cílem praktické části bylo porovnat jednotlivé pacienty v různých fázích léčby fixním aparátem a zjistit stav jejich gingivy v rámci dvou návštěv dentální hygieny. Ke zjištění stavu gingivy byly použity indexy PBI a IBI, které měří krvácení dásní a tím přítomnost zánětu, dle nichž byli pacienti v této práci hodnoceni. Na základě stanovených hypotéz nebyl prokazatelně zjištěn vztah mezi délkou léčby fixním aparátem a stavem gingivy. Dále se zčásti potvrdil předpoklad o lepším stavu gingivy před nasazením fixního aparátu, nicméně tato domněnka nemohla být z důvodu malého vzorku pacientů uspokojivě potvrzena. Jednoznačně potvrzena byla třetí hypotéza, která předpokládala lepší stav gingivy u pacientů instruovaných před začátkem léčby fixním aparátem dentální hygienistkou oproti pacientům instruovaným pouze zubním lékařem. Výstupem bakalářské práce je informační plakát s otázkami a odpověďmi o fixním aparátu určený k vystavení do čekáren ortodontických ordinací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims to compare the gingival status in patients with the facial cleft in various stages of treatment with fixed orthodontic appliances. The theoretical part describes the anatomy and the periodontal disease. It also focuses on the facial cleft, their formation, classification and treatment. At the end of the theoretical part is described orthodontic treatment including how the proper home oral hygiene should be done, what are the appropriate tools for oral care and what technique the patient should use. The practical part compared individual patients in various stages of treatment with fixed appliance and checks the status of their gingiva during two visits of dental hygiene. To determine the state of gingiva indexes PBI and IBI which measure bleeding gums and the presence of inflammation were used, by which the patients were evaluated in this thesis. On the basis of first hypotheses was not proven the relationship between the length of treatment with fixed appliance and gingival status. Furthermore partly confirmed was the assumption of the better state of the gingiva before deploying fixed appliance, however, this assumption could not be due to the small sample of patients satisfactorily confirmed. Clearly confirmed was the third hypothesis assuming better gingival status in patients briefed before starting treatment with fixed appliance by dental hygienist compared to patients instructed only by a dentist. The outcome of this thesis is an informational poster with questions and answers about the fixed orthodontic appliance intended for display in waiting rooms of orthodontic offices.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK