Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Centrální banka, její postavení a činnost
Název práce v češtině: Centrální banka, její postavení a činnost
Název v anglickém jazyce: The Central Bank, its position and activities
Klíčová slova: Česká národní banka, nezávislost, měnová politika, činnost České národní banky
Klíčová slova anglicky: The Czech National Bank, independence, monetary policy, working of the Czech National Bank
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2011
Datum zadání: 01.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2015
Datum a čas obhajoby: 01.06.2015 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 322
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je popsat fungování centrálních bank, historický vývoj České národní banky, její organizační strukturu a vnitřní rozhodovací mechanismy, činnosti, které vykonává, její účel, funkci a cíle a její zakotvení v právním systému České republiky. Dále tato práce řeší zapojení České národní banky do Evropského systému centrálních bank, fungování Evropské centrální banky a výše zmíněného Evropského systému centrálních bank. Část práce je také věnována procesu přijímání eura a vztahu České republiky k této měně. Práce přináší ucelený pohled na fungování České národní banky. Práce je zpracována do několika kapitol, tak aby každá kapitola přehledně sumarizovala určitou část celku a zajistila jednoduchou orientaci v práci. V práci je čerpáno z odborné literatury, judikatury a z právních předpisů. Práce obsahuje spojení poznatků z odborné literatury a autorových názorů. Hojně je zde využíváno citací osobností a kapacit ve svém oboru a jednotlivých ustanovení právních předpisů, tak aby byla práce informačně hodnotná.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main objective of this thesis is to describe the functioning of the central bank, the historical development of the Czech National Bank, its organizational structure and internal decision-making mechanisms, activities carried out, its purpose, function and objectives and to incorporate it in the legal system of the Czech Republic. This thesis addresses the involvement of the Czech National Bank for the European System of Central Banks, the functioning of the European Central Bank and the aforementioned European System of Central Banks. Part of the work is devoted to the process of adopting the euro and the relation between Czech Republic this currency. The thesis gives a comprehensive view of the functioning of the Czech National Bank. Thesis is divided into several chapters, and each chapter neatly summarized some part of the whole and to ensure easy orientation at work. The work is drawn from literature, case law and legislation. The work includes the connection of the scientific literature and the author's views. There is a widely used quotes personalities and capabilities in their field and provisions of the legislation, so that the work was valuable informative.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK