Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etiologie ortodontických anomálii a možnosti prevence z pohledu dentální hygienistky
Název práce v češtině: Etiologie ortodontických anomálii a možnosti prevence z pohledu dentální hygienistky
Název v anglickém jazyce: The etiology of orthodontic anomalies and the means of their prevention from the perspective of a dental hygienist
Klíčová slova: ortodoncie, ortodontické anomálie, etiologie, dědičnost, zlozvyky, předčasná ztráta zubu, prevence, včasná ortodontická léčba, dentální hygienistka
Klíčová slova anglicky: orthodontia, orthodontic anomalies, etiology, heredity, bad habits, premature tooth loss, prevention, timely orthodontic treatment, dental hygienist
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Olga Jiroutová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2015
Datum zadání: 05.05.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Oponenti: MUDr. Tomáš Hlaďo
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ortodontické anomálie postihují většinu populace a často zhoršují biologický faktor chrupu, mohou mít vliv na funkčnost a estetiku chrupu, a podílejí se také na úrovni dentální hygieny. Proto je důležité zaměřit se na prevenci nebo alespoň na včasné odhalení vady, kterým lze zamezit řadě komplikací. Cíl teoretické části bakalářské práce je podat ucelený pohled na problematiku příčin vzniku ortodontických anomálií a možností jejich prevence z pohledu dentální hygienistky. Praktickou část práce tvoří dotazníková studie a soubor kazuistik. Záměrem kazuistik je demonstrovat různé typy ortodontických anomálií na souboru deseti dětských pacientů. Cílem dotazníkového šetření je zjistit informovanost rodičů předškolních a školních dětí o ortodontických vadách, jejich příčinách, možnostech prevence a jejich možných důsledcích. Na základě zpracovaných výsledků a jejich vzájemným porovnáním bylo zjištěno, že odpovědi rodičů dětí z mateřských škol a ze základních škol jsou velmi podobné. Informovanost rodičů o příčinách a možných důsledcích ortodontických vad byla poměrně uspokojující, ovšem informovanost rodičů o možnostech prevence dostatečná nebyla. Výstupem bakalářské práce je informační leták, který obsahuje informace o příčinách, možnostech prevence a důsledcích ortodontických anomálií. Cílem informačního letáku je zvýšit informovanost rodičů i všech ostatních o dané problematice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Orthodontic anomalies affect the majority of the population and often degrade the biological aspect of the dentition, can influence the functionality and aesthetics of the teeth, and also play a role in the standard of dental hygiene. Therefore it is important to aim for prevention or at least early detection of defects, thereby precluding a range of possible complications. The aim of the theoretical part of this bachelor’s thesis is to provide a concise overview of the causations of the inception of orthodontic anomalies and possible means for preventing them from the perspective of a dental hygienist. The practical part of the bachelor’s thesis is comprised of a questionnaire and case studies. The aim of an analysis of individual cases is to illustrate various types of orthodontic anomalies in a group of ten young patients. The aim of the questionnaire is to determine the awareness among parents of preschool-age and primary-school-age children about orthodontic defects, their causations, available preventive measures, and possible consequences. Based on the compiled findings and a comparison of individual cases, the responses of the parents of preschool-age children and the parents of school-age children were found to be very similar. Awareness among parents about the causations of the inception of orthodontic defects and their consequences is relatively satisfactory, while awareness among parents about the means of their prevention is less than adequate. The point of departure for this bachelor’s thesis is a leaflet containing information about the causations, consequences and prevention of orthodontic anomalies, with the goal of increasing awareness about this issue among parents and all the others.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK