Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logopedická intervence realizovaná u dětí předškolního věku v mateřských školách v podmínkách okresního města
Název práce v češtině: Logopedická intervence realizovaná u dětí předškolního věku v mateřských školách v podmínkách okresního města
Název v anglickém jazyce: Logopaedic intervention implemented in preschool facilities in the conditions of a district town
Klíčová slova: Předškolní věk, komunikace, komunikační schopnost, vývoj řeči, narušený vývoj řeči, předškolní zařízení, logopedická intervence
Klíčová slova anglicky: Preschool age, communication, communication skills, speech development, disrupted speech development, preschool facilities, logopaedic intervention
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2015
Datum zadání: 21.01.2015
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce přináší ucelený pohled studentky studijního oboru speciální pedagogika na problematiku poskytování logopedické péče u dětí předškolního věku v mateřských školách v podmínkách okresního města. Zaměřuje se na to, jaké je vzdělání předškolních pedagogů v oblasti logopedické péče, jaká je spolupráce s odbornými institucemi, jaké formy předškolní pedagogové využívají při práci s dětmi a jakou péči mateřské školy poskytují
v oblasti rozvoje řečových schopností.
V teoretické části jsou definovány odborné pojmy. Popsána problematika psychomotorického vývoje dětí předškolního věku, rozvoje komunikačních schopností, narušení komunikační schopnosti vyskytující se u dětí v předškolním věku, předškolních zařízeních a logopedické intervence realizované v České republice.
Praktická část je zaměřena na srovnávání teorie a poznatků získaných v dotazníkovém šetření, z rozhovoru s pedagogickými pracovníky, koordinátorkou logopedické péče pro Pardubický kraj a pracovnicí odboru školství a kultury Pardubického kraje a z analýzy odborných dokumentů. Obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých mateřských škol, analýzu výzkumného šetření, hodnocení výzkumného šetření a závěr diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work presents a targeted overview from a student in the study field of special education with a focus on the issues surrounding provision of logopaedic care for children of preschool age in kindergartens in the conditions that exist in a county seat. It is focused on determining the situation with training of educational workers involved in logopaedic care among children at preschool age, what cooperation is like with professional institutions, what teaching methods preschool educators use in work with children and what kind of care kindergartens provide in relation to the development of speech skills.
The theoretical parts define expert terminology. The described issues related to psychomotoric development of children at preschool age, the development of communication skills, problems affecting of communication skills in children at preschool age, preschool facilities and logopaedic intervention carried out in the Czech Republic.
The practical part is focused on comparing theory and findings obtained from a survey using a questionnaire, from discussions with education workers, a coordinator of logopaedic care for the Pardubice Region and employees of the Pardubice Regional Department of Education and Culture and from analysis of professional documents. It contains a brief description of the characteristics of individual kindergartens, an analysis of research investigations, evaluation of research and the concluding part of the diploma work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK