Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte na prvním stupni základní školy
Název práce v češtině: Vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte na prvním stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: The influence of shared custody on the child's school success in primary school
Klíčová slova: střídavá péče o dítě, základní funkce rodiny, zájem dítěte, rodičovská odpovědnost, školní úspěšnost
Klíčová slova anglicky: joint custody, major functions of family, child needs, parental responsibilities, school successfulness of children
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2015
Datum zadání: 20.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.05.2016
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte. V teoretické části popisuji současnou rodinu a její základní funkce. Mapuji situaci v legislativě v České republice, zabývám se okolnostmi, jak rozhodují české soudy o svěření dětí do péče po rozvodu rodičů, zda se počet dětí žijících ve střídavé péči zvyšuje. Zajímá mne, zda soudy rozhodují v zájmu dítěte. V další části se zaměřuji na definování školní úspěšnosti a chování žáka mladšího školního věku. Naznačuji faktory, které mohou mít vliv na školní úspěch.
V praktické části prezentuji výsledky mého kvalitativního výzkumu. Zkoumám vliv střídavé péče na školní úspěšnost dítěte z pohledu třídních učitelů. Zjišťuji, jak se projevují děti, které žijí po rozvodu rodičů ve střídavé péči, a zajímá mne, zda třídní učitelé zaznamenali určité znaky, které by tyto děti spojovaly.
Seznam odborné literatury
COLLINS, K. M. Ability Profiling and School Failure. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2003.

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 415 s.

ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996. ISBN 80-85866-15-3.

ČERNÁ, M. Rozvod, otcové a děti. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-10-6.

Dudová, R. 2007. „Rodina a rodiny - formy soukromého života v České republice.“ Pp. 51-62 in Dudová, Radka (ed.), Šárka Hastrmanová, Hana Hašková, Hana Maříková, Hana Víznerová, Marta Vohlídalová. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Sociologické studie / Sociological Studies
07:3. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 166 s. ISBN 978-80-7330-119-4.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portal, 2003.

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.

HELUS, Z., HRABAL, V., a kol. Psychologie školní úspěšnosti žáků, Praha: SPN, 1979.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.

HOLT, J. Proč děti neprospívají. Praha: Strom, 1994.

HOLUB, M., NOVÁ, J. SLADKÁ-HYKLOVÁ, J. Zákon o rodině - Komentář a předpisy související. Praha: Linde, 2007.

HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-22149-1.

HRABAL, V., st., HRABAL V., ml. Diagnostika. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. Praha: Univerzita Karlova, 2002. ISBN 80-246-0319-5.

HRUŠÁKOVÁ, M. Dítě, rodina, stát: (úvahy nad právním postavením dítěte). Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-2100-69-43.

HRUŠÁKOVÁ, M. Rozvod a paragrafy. 2. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2003.

HRUŠÁKOVÁ, M. a kol. Zákon o rodině. Komentář. 3.vyd. Praha: C. H. Beck, 2005.

KAŠPÁRKOVÁ, S. Pedagogická diagnostika třídy a žáka. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-790-3.

KRÁLÍČKOVÁ, Z. Rodinné právo v otázkách a odpovědích. Praha: Computer Press, 2000. 112 s. (Právní rady). ISBN 80-7226-365-X.

KRAUS, B., POLÁČKOVÁ V., a kol. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido 2001. ISBN 80-7315-004-2.

KRÁLÍČKOVÁ, Z. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5053-2.

KUBIČKA, L. Psychologie školního dítěte a jeho výchova v rodině. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1963.

LANGER, S. Problémový žák na prvním stupni základní školy. Hradec Králové: KOTVA, 1999. 387 s. ISBN 80-900254-5-5.

LANGMAIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie, 4. vyd. Praha: GRADA, 2006. ISBN 80-247-1274-9.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-0425-236-2.

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Praha: H&H, 1992. ISBN 80-85467-53-4.

MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986. ISBN: 08–011–86.

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 144 s. ISBN 80-85850-24-9.

PAVLÁSEK, M., NOSKOVÁ, J. Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6480-5.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. vyd., Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.

ŘIHÁČEK, T., HYTYCH, R. Metoda zakotvené teorie. In: Řiháček, T., Čermák, I., Hytych, R. (Eds.). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. (pp.44-74). Brno: Masarykova univerzita, 2013.

SCHAEFFEROVÁ, E. Co je rodina?. Praha: Návrat domů, 1995. ISBN 80-85495-41-4.

ŠPAŇHELOVÁ, I. Dítě a rozvod rodičů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3181-0.

TRÁVNÍČEK, M. Střídavá péče. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-596-1.

VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: UK, 1997.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN: 80-246-0956-8.
VANĚK, M., MÜCKE, P., PELIKÁNOVÁ, H. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudové dějiny AV ČR, 2007.
WARSHAK, R. Revoluce v porozvodové péči o děti. 1. vyd. Praha: Portál, 1996, 240 s. ISBN 80-7178-089-8.

WINKLER, J., PETRUSEK M. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1997. 598 s. Academia. ISBN 80-7184-164-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK