Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost a postoje studentů primární pedagogiky a učitelů primární školy k problematice výživy
Název práce v češtině: Informovanost a postoje studentů primární pedagogiky a učitelů primární školy k problematice výživy
Název v anglickém jazyce: Awareness and attitudes of students of primary education and primary school teachers to nutritional problems
Klíčová slova: výživa, studenti učitelství, učitelé, nutriční chování, základní škola
Klíčová slova anglicky: nutrition, students of education, teachers, nutritional behavior, elementary school
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2015
Datum zadání: 19.04.2015
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice (formování nutričního chování). V souladu se zvolenou výzkumnou metodologií navrhne, připraví a realizuje empirické šetření ve vybrané cílové skupině. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky. Sledována bude informovanost o výživě u budoucích i stávajících učitelů primární školy.
Veškeré zásadní kroky studentka průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana č. 8/2015 a Přílohy č. 3 k Opatření děkana 8/2015.
Seznam odborné literatury
BERKOVÁ, K. Obecné zásady výživy dětí a dorostu. Pediatrie pro praxi. Olomouc:Solen, s.r.o., ročník 3., 2002, 6. ISSN 1213-0494.
FIALOVÁ, J. Stravovací návyky dětí a školní prostředí: implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice. Brno: Barrister & Principal, 2012. ISBN 978-80-87474-55-6.
FRÜHAUF, P. Alternativní výživa u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc:Solen, s.r.o., ročník 11., 2010, 2. ISSN 1213-0494.
GREGORA, M. Výživa malých dětí. Praha:Grada, 2004. ISBN 80-247-9022-X.
KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E. Základy klinické výživy. Svazek I.. Praha:Forsapi, 2009. ISBN 978-80-87250-05-1.
KOHOUT, P., RUŠAVÝ, Z., ŠERCLOVÁ, Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I.. Svazek II..Praha:Forsapi, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2.
NEVORAL, J. a kol.. Výživa v dětském věku. Praha: H+H, 2004. ISBN 978-80-86022-93-2.
Výživa dětí. Výživa dětí [online]. 2013 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://vyzivadeti.cz/
Společnost pro výživu. Společnost pro výživu [online]. 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je zjistit, do jaké míry jsou poznatky z problematiky výživy využívány ve výuce na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se věnuje shrnutí poznatků správné výživy člověka s ohledem na mladší školní věk. Zároveň analyzuje přípravu na výuku výživy ve studijních programech učitelství 1. stupně na pedagogických fakultách v České republice. Praktická část metodou dotazníku zjišťuje u studentů primární pedagogiky a učitelů prvního stupně jejich informovanost o správné výživě člověka, dále zjišťuje postoje, které dotazovaní mají k výchově ke správnému stravování v rámci školní výuky. V závěru práce jsou uvedena možná doporučení pro vybrané skupiny dotazovaných.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to find out whether students are primary education and teachers of first instance correctly informed about the basics of human nutrition. The theoretical part is devoted to a summary of knowledge of proper nutrition a person with regard to younger school age, at the same time inform, that the students of primary pedagogy in the context of his study of the possibility of the correct nutrition study. The practical part of using a questionnaire to find out from the students of primary pedagogy and the teachers of the first degree of their awareness about proper nutrition of a person, it also establishes the attitudes that interviewees have given to the issue of nutrition. At the conclusion of the work are listed perhaps a recommendation for a selected group of respondents, as your knowledge in the field of nutrition to expand.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK