Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Analýza řečového projevu Vladimira Volfoviče Žirinovského se zaměřením na melodickou stránku promluv
Název práce v češtině: Analýza řečového projevu Vladimira Volfoviče Žirinovského se zaměřením na melodickou stránku promluv
Název v anglickém jazyce: Analysis of the speech of Vladimir Volfovich Zhirinovsky, focusing on the melodic side of utterences
Klíčová slova: řečový projev, melodie, intonace, jazykové prostředky, promluva, analýza, Žirinovskij Vladimir Volfovič
Klíčová slova anglicky: speech, melody, intonation, language resources, utterance, analysis, Zhirinovsky Vladimir Volfovich
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2015
Datum zadání: 14.01.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R010A, 010A, přízemí, u vrátnice
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Při zpracování bakalářské práce bude použita práce s prameny (zejména půjde o tištěné a elektronické zdroje, texty vědecké i publicistické) a také analýza jazykového projevu konkrétní osobnosti z hlediska použití jazykových prostředků (se zvláštním důrazem na melodickou stránku promluvy). Autorka z dostupných relevantních pramenů popíše vybranou osobnost, dále v práci popíše jazykové prostředky (zejména melodickou stránku současného ruského jazyka) z hlediska jejich použití v řeči s cílem vyjádření různých intencí. Autorka bude pracovat s autentickým jazykovým materiálem, který analyzuje – výsledky budou prezentovány v praktické části bakalářské práce.
Seznam odborné literatury
ČEREMISINA-JENIKOLOPOVA, N. V. Zakony i pravila russkoj intonaciji. Moskva: Flinta, 1999. ISBN 5-89349-132-7.
FORMANOVSKAJA, N. I. Kultura obščenija i rečevogo povedenija. 3. izd. Moskva: Izdatelstvo IKAR, 2014. ISBN 978-5-7974-0402-6.
JANKO, T. E. Intonacionnyje strategii russkoj reči v sopostavitelnom aspekte. Moskva: Jazyki slavjanskich kultur, 2008. ISBN 978-5-9551-0267-2.
JANKO, T. E. Kommunikativnyje strategii russkoj reči. Moskva: Jazyki slavjanskich kultur, 2001. ISBN 5-94457-026-1.
LEKANT, P. A. Sovremennyj russkij jazyk. Moskva: AST-PRESS KNIGA, 2013. ISBN 978-5-462-01357-7.
MEČKOVSKAJA, N. B. Istorija jazyka i istorija kommunikaciji: od klinopisi do interneta. Moskva: Flinta, 2009. ISBN 978-5-89349-854-7.
PROCHOROV, J. E., STERNIN, I. A. Russkije : kommunikativnoje povedenije. 4 izd. Moskva: Flinta, 2011. ISBN 978-5-89349-812-7.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je věnována analýze řečového projevu Vladimira Volfoviče Žirinovského. Důraz bude kladen na melodickou stránku promluv, popsány však budou také další výrazné jazykové prostředky, typické pro projevy této osobnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracován popis dané osoby a její vymezení v rámci společnosti. Dále se tato část bude věnovat obecnému popisu jazykových prostředků, zejména melodické stránce ruského jazyka. V praktické části je provedena analýza vybraných řečových projevů dané osobnosti a jejich popis z hlediska výběru jazykových prostředků jak v kontextu konkrétního projevu, tak i vzhledem k typickým rysům promluv této osobnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is dedicated to analysis of speech Vladimir Volfovich Zhirinovsky. Emphasis will be put on melodic side of speech, expressive language resources, which are typical for speeches of this person, will be also described. Work is split into theoretical and practical part. In theoretical part description of the exact person and its demarcation within society is processed. Further this part will be dedicated to general description of language resources especially to melodic side of russian language. In practical part analysis of chosen speeches of that exact person and their description from aspects of choice of language resources from the context of exact speech as well as in due to typical features of speeches of this person are made.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK