Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediace jako metoda řešení mezinárodních obchodních sporů
Název práce v češtině: Mediace jako metoda řešení mezinárodních obchodních sporů
Název v anglickém jazyce: Mediation as a Mean of International Commercial Dispute Resolution
Klíčová slova: Mezinárodní mediace – mezinárodní obchod – dohody vyplývající z mediace – ironie sporů – MED-ARB – dobrovolné plnění dohod z mediace – kulturní karta – UNCITRAL
Klíčová slova anglicky: International mediation - international trade - agreements resulting from mediation - irony of disputes - MED-ARB - voluntary fulfillment of mediation agreements - cultural card - UNCITRAL
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.01.2015
Datum zadání: 09.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2015
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 11:00
Místo konání obhajoby: 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
  JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK