Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formy spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky
Název práce v češtině: Formy spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky
Název v anglickém jazyce: Forms of Family and School Cooperation at the Beginning of School Attandance
Klíčová slova: rodina, škola, žák, učitel, komunikace, spolupráce rodiny a školy, první stupeň základní školy, zkušenosti, inovativní programy, Začít spolu, Rodiče vítáni
Klíčová slova anglicky: family, school, pupil, teacher, communications, family and school collaboration, experience, elementary school, innovative programs, a school providing the program Step by Step and Parents family, school, pupil, teacher, communications, family and school collaboration, experience, elementary school, innovative programs, a school providing the program Step by Step and Parents and Parents are welcome.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2015
Datum zadání: 09.01.2015
Datum a čas obhajoby: 18.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se soustředí na formy spolupráce mezi rodinou a školou na počátku školní docházky. Teoretická část definuje rodinu a školu jako výchovně – vzdělávací instituce. Zmapuje historický vývoj těchto institucí. Ukáže současné trendy ve spolupráci mezi rodinou a školou s využitím prvků a strategie z inovativního pedagogického programu „Začít spolu“ a projektu „Rodiče vítáni“. V empirické části se zaměří na výzkum rozvoje spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky v tradiční škole, ve škole uplatňující výchovně vzdělávací program „Začít spolu“ a ve škole zapojené do projektu „Rodiče vítáni“ (rozhovory, pozorování, dotazníky).
Seznam odborné literatury
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. (2009): Pedagogický slovník. Praha: Portál.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7178-944-5.
MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenu, 1986.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003.ISBN 80-7178-695-0.
SPILKOVÁ, V. A KOL. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.
KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J.; NEVOLOVÁ, D.; KOPŘIVOVÁ, T. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.
RABUŠICOVÁ, M. ŠEĎOVÁ, K. Škola a /versus/ rodina. Masarykova universita v Brně. 2004. ISBN 80-210-3598-6.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se soustředí na formy spolupráce mezi rodinou a školou na počátku školní docházky. Teoretická část definuje rodinu a školu jako výchovně – vzdělávací instituce. Zmapuje historický vývoj těchto institucí. Ukáže současné trendy ve spolupráci mezi rodinou a školou s využitím prvků a strategie z inovativního pedagogického programu „Začít spolu“ a projektu „Rodiče vítáni“. V empirické části se zaměří na výzkum rozvoje spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky v tradiční škole, ve škole uplatňující výchovně vzdělávací program „Začít spolu“ a ve škole zapojené do projektu „Rodiče vítáni“ (rozhovory, pozorování, dotazníky).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the forms of cooperation between parents and school at the beginning of school attandance. The theoretical part defines family and school as educational institutions. Maps the historical development of these institutions. Indicates current trends in cooperation between family and school using elements and strategy of innovative teaching program „Step by Step“ and project „Parents are welcome“. The part of the empirical research will focus on the development of cooperation between family and school at the beginning of school attandance (interviews, observations, questionnaires) and brings informations about the results of three types of school – a traditional basic school, a school providing the program Step by Step and Parents are welcome.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK