Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nos v českém znakovém jazyce ve srovnání s češtinou
Název práce v češtině: Nos v českém znakovém jazyce ve srovnání s češtinou
Název v anglickém jazyce: Nose in the Czech sign language in comparison with Czech
Klíčová slova: český znakový jazyk, kognitivní lingvistika, nos, jazykový obraz světa, jazyk a kultura, sémantika, teorie profilů
Klíčová slova anglicky: Czech sign language, cognitive linguistics, nose, semantics, linguistic view of the world, language and culture, theory of profiles
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2015
Datum zadání: 08.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.01.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1/ Diplomant se seznámí s odbornou literaturou z oblasti kognitivní lingvistiky a teorie jazykového obrazu světa (zejména co do struktury významu a její reflexe prostřednictvím významových profilů) a s relevantní literaturou o povaze významu ve znakových jazycích (resp. šíře o motivaci, ikoničnosti, metafoře a metonymii z kognitivnělingvistického hlediska apod.).
2/ Posoudí, nakolik jsou v popisu významu znaků ČZJ využitelné poznatky z dosavadního výzkumu českých somatismů prostřednictvím teorie profilů (Černá, 2014, Vaňková – Čurdová, 2014, Vaňková – Vitkovskaya, 2014). Pokusí se je – s ohledem na specifičnost znakových jazyků – aplikovat na studium pojmu NOS. Pro tyto účely shromáždí soubor dostupných znaků, v nichž se jako místo artikulace uplatňuje nos. (Znaky budou shromážděny na základě slovníků a intuitivní reflexe, jejich platnost pak bude ověřena nejméně u dvou uživatelů českého znakového jazyka.).
3/ Poté provede sémantickou analýzu těchto znaků a jejich kategorizaci na základě sémantických profilů.
4/ Takto zjištěný a popsaný obraz nosu v českém znakovém jazyce bude v samostatné kapitole porovnán s obrazem nosu v češtině, tak jak ho popsala v bohemistické diplomové práci Eliška Černá (2014).
5/ Sémantická struktura pojmu NOS v ČZJ bude sumarizována graficky i verbálně (v tzv. kognitivní definici pojmu, podané s oporou v jednotlivých významových profilech).
6/ V dodatečné (ne již obligatorní) kapitole diplomant případně provede dílčí sondy do některých jiných znakových jazyků; pokusí se v nich – s oporou ve zjištěných profilech pojmu NOS v ČZJ a češtině – o srovnávací pohled.
Seznam odborné literatury
BOZDĚCHOVÁ, I. „Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace.“ In: Slovo a slovesnost, 2010, č. 3, s. 163–175. ISSN 0037-7031.

CASSIRER, E. Filosofie symbolických forem. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1996, 302 s. ISBN 80-86005-10-0.

ČERNÁ, E. Nos v českém jazykovém obrazu světa. Diplomová práce. FF UK Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Praha, 2014.

MACUROVÁ, A. Jazyk v komunikaci neslyšících (Předběžné poznámky). In: Slovo a slovesnost, roč. 55, 1994, s. 121-132.

MACUROVÁ, A.: Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). In: Speciální pedagogika, roč. 11, 2001, č. 2, s. 69-75. ISSN 1211-2720.

MRHAČOVÁ, E. Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, 201 s. ISBN 80-7042-570-9.

NÖTH, W. Handbook of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1995. ISBN 978-0-253-20959-7.

PĚKNICOVÁ, G. Slova-pojmy oko, nos, ústa v českém jazykovém obrazu světa: (kognitivní analýza obličejových částí lidského těla). Praha, 2007. 87 s. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury.

TAUB, S. F. Language from the Body. Iconicity and Metaphore in American Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 256 s. ISBN 0-521-77062-9.

VAŇKOVÁ, I. Nádoba plná řeči: (člověk, řeč a přirozený svět). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 312 s. ISBN 978-80-246-1122-8.

VAŇKOVÁ, I. et al. Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005, 343 s. ISBN 80-246-0919-3.

VAŇKOVÁ, I. – ČURDOVÁ, V. Čelem k teorii pojmových profilů: nové možnosti slovníkového výkladu somatismů. Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 66 – 78. ISSN 1804-1221.

VAŇKOVÁ, I. – VITKOVSKAYA, V. Hlava: profily, subprofily, konceptuální schémata (Český somatismus v částečném porovnání s ruštinou). Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 79 – 88. ISSN 1804-1221.

WILCOX, S. Signed Languages. In: Geeraerts, D. – Cuykens, H. (eds.) The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford – New York: Oxford University Press, 2007, s. 1113–1136.ISBN978-0-19-973863-2.Slovníky a jiné zdroje excerpce:

A/ Výkladové, onomaziologické, frazeologické, etymologické aj. slovníky češtiny, zejm.

GEBAUER, J. Slovník staročeský. Praha: Academia, 1970.

JUNGMANN, J. Slovník česko-německý Josefa Jungmanna. Díl II. K–O. Ed. Jan Petr. 2., nezměněné vyd. Praha: Academia, 1990.

HALLER, J. Český slovník věcný a synonymický. Sv. 1–4. Sv. 4 sest. Ladislav Hradský, Vladimír Šmilauer. Praha: SPN, 1969–1987.

MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.

Příruční slovník jazyka českého. Kolektiv autorů. Praha: Státní nakladatelství, Školní nakladatelství, Státní pedagogické nakladatelství, 1935–1957.

Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné, díl 1. A–P, zprac. Čermák, František a kol., Academia, Praha, 1994. ISBN 80-200-0347-9. Výrazy neslovesné, zprac. Čermák, František a kol., Academia, Praha, 1988.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Studentské vydání, 4. vydání (obsahově
nezměněné vůči 3. vyd.). Autorský kolektiv Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1347-4.

Slovník spisovného jazyka českého. Lexikografický kol. Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.


B/ Slovníky českého znakového jazyka, zejm.

Gabrielová, D.; Paur, J.; Zeman, J.: Slovník znakové řeči. Horizont, Praha 1988.

POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A – N. Praha: Fortuna, 2002. 494 s. ISBN 80-7168-800-2.

POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O – Z. Praha. Fortuna 2004. 560 s. ISBN 80-7168-917-3.

BORT, J.; LEŠKOVÁ, I.; HOUDKOVÁ, G. aj. Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící. 1. vyd. Naděje, Praha 2001. 358 s. ISBN 80-902292-9-8.

LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). [CD-ROM] 2. doplněné vydání, Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1113-X.

LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). [CD-ROM] 2. doplněné vydání, Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1114-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK