Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zastoupení pohybových činností v edukačním procesu mateřské školy
Název práce v češtině: Zastoupení pohybových činností v edukačním procesu mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Representation of physical activities in the educational process of the kindergarten
Klíčová slova: Pohyb, mateřská škola, pohybové činnosti, spontánní pohybové aktivity, řízené pohybové aktivity.
Klíčová slova anglicky: Movement, kindergarten, physical activities, spontaneous physical activities, controlled physical activities
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2015
Datum zadání: 08.05.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá významem pohybu v mateřské škole, využitím času a obsahu pohybových aktivit v běžném režimu dne, analýzou pohybových činností realizovaných v mateřských školách.
V teoretické části se nachází především informace obecnějšího charakteru. Stručná charakteristika dítěte předškolního věku, význam hry v tomto období. Následuje popis významu a uplatnění pohybových činností v mateřské škole, podmínkách pro jejich realizaci, rolích učitele a popisem organizačních forem, které mohou být využívány v mateřských školách.
Praktická část se zabývá analýzou jednotlivých pohybových činností uplatněných v běžných mateřských školách, zjištěním a srovnáním času a obsahu pohybových aktivit v řízených a spontánních činnostech. V závěru práce je seznámení s výsledky výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the importance of movement in kindergarten, use of time and content of physical activity in normal mode on, analysis of physical activities carried out in kindergartens.
The theoretical part contains mainly general character informations. Brief characteristics of preschool age and the importance of game in this period. The following part describes the meaning and application of physical activities in the kindergarten, conditions for their implementation, roles of teacher and description of the organizational forms that can be used in kindergartens.
The practical part deals with analysis of each physical activities applied in common kindergartens, finding and comparing the time and content of physical activities in a controlled and spontaneous actions. The conclusion of this thesis introduces us with the research results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK