Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy začínajících učitelů
Název práce v češtině: Problémy začínajících učitelů
Název v anglickém jazyce: Problems of novice teachers
Klíčová slova: začínající učitel, kompetence učitele, pedagogický výzkum,profesní standard, motivace, kázeň, komunikace, nadaný žák, plánování ve výuce, sociální problémy, organizační problémy, materiálně technické problémy, dotazníkové šetření, sebehodnocení, introspekce, připravenost, uvádějící učitel, pojetí učitelské profese.
Klíčová slova anglicky: novice teacher, teacher competence, educational research, motivation, discipline, self-evaluation, conception of teaching profession
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2014
Datum zadání: 05.12.2014
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je přispět k poznání klíčových problémů začínajících učitelů v prvních letech jejich profesní dráhy. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretické část bude zaměřena na klíčové otázky učitelské profese obecně, dále na otázky přípravy na profesi (zejména na to, jak je student – budoucí učitel, připravován na svou profesi v rámci vysoké školy; reflexe kladů a přínosů studia i jeho nedostatků. Dále bude předmětem pozornosti analýza nejčastějších problémů, se kterými se začínající učitel na svém pracovišti potýká – ať už jde o plánování výuky, vlastní realizaci vyučování (motivace, komunikace, nadaní žáci, žáci s ADHD, hodnocení žáků, kázeňské prohřešky), organizační problémy, sociální problémy, nebo o problémy materiálně technické.
Praktická část práce bude rozdělena na 3 části. První část bude věnována empirické studii na základně dat získaných dotazníkovým šetřením. Cílovou skupinou dotazníkového šetření by budou začínající učitelé, kteří mají méně jak 5 let praxe. Další část bude věnována realizaci hloubkových rozhovorů se začínajícími učiteli na škole. Zde budou v centru pozornosti 4 problémové otázky: 1. Pojetí učitelské profese – těžiště učitelské práce, názory a postoje. „Kdo to je kvalitní učitel?“ 2. Prožívání prvních let profese (očekávání versus realita, prvotní šok). 3. Sebehodnocení, připravenost na profesi, „Na co Vás škola nepřipravila?“ 4. Podpora začínajících učitelů – uvádějící učitel (jak často se jim věnuje, jakým způsobem, je čas na vzájemnou diskuzi?), „Jaký systém by podle Vás byl ideální?“. Závěrečnou části bude introspekce diplomantky – tedy reflexe jejích vlastních pocitů a názorů na první rok v učitelské profesi.
Seznam odborné literatury
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000
HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: UK, 1999
KRYKORKOVÁ, H., VÁŇOVÁ, R. Učitel v současné škole. Praha: FFUK, 2010
MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Cesty pedagogického výzkumu. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno: Paido, 2004
MAZÁČOVÁ, N. Učitel začátečník (dostupné online)
PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání: (analýza učitelské profese). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.
PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2013
SPILKOVÁ, V.a kol.Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004
ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEDIVÁ., K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2010
ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. Brno: Paido,1999.
URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese: Aktuální analýza. Liberec: TUL, 2005.
VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha, 2002
WALTEROVÁ, E. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém: výstup projektu rezortního výzkumu MŠMT ČR č. LS 20007 Podpora práce učitelů: sborník z celostátní konference. Praha: PedF, 2001
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Problémy začínajících učitelů“ se zabývá problematikou začínajících učitelů a jejich problémů v prvních letech výkonu učitelské profese. Cílem práce je identifikace klíčových problémů začínajících učitelů. Analýza odborné literatury a další relevantních dokumentů, metoda dotazníkového šetření a narativní rozhovory se začínajícími učiteli byly využity k dosažení stanoveného cíle práce. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola se zaměřuje na pojetí učitele a jeho profesního vývoje. Druhá kapitola se soustředí na přípravné vzdělávání učitelů, třetí se věnuje tématu uvádějícího učitele, čtvrtá je zaměřena na vymezení potenciálních problémů začínajících učitelů, které lze členit do různých kategorií, jako například výukové problémy, organizační problémy, materiální a technické problémy, sociální problémy. Pátá kapitola obsahuje vlastní empirickou studii ve formě dotazníků, narativních rozhovorů a vlastní introspekce. Respondenty výzkumu jsou začínající učitelé, kteří se nachází v prvních pěti letech své učitelské praxe.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The present thesis Problems Faced by Beginning Teachers deals with the issue of beginning teachers and their problems in their first years of teaching. The aim of this paper is to identify key problems of beginning teachers. An analysis of scientific literature and other relevant documents, questionnaires and narrative interviews with beginning teachers were used to achieve a project objective. The thesis is divided into five chapters. The first chapter focuses on the concept of a teacher and their professional development. The second chapter describes teacher training, the third one deals with a role of mentors and the fourth chapter presents some potential problems that beginning teachers might face. The problems could be divided into several different categories, for instance, teaching problems, organizational problems, material and technical problems and social problems. The fifth chapter involves empirical research in the form of questionnaires, narrative interviews and my own introspection. The respondents are beginning teachers who are in their first five years of teaching experience.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK