Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Připravenost dětí na vstup do školy v regionu Český Brod
Název práce v češtině: Připravenost dětí na vstup do školy v regionu Český Brod
Název v anglickém jazyce: Readiness of Children to Start School in Cesky Brod Region
Klíčová slova: školní připravenost, školní zralost, předškolní výchova, předškolní vzdělávání, mateřská škola, zápis do 1. třídy ZŠ, vstup dítěte do 1. třídy, zahájení povinné školní docházky, odklad povinné školní docházky
Klíčová slova anglicky: school readiness, school maturity, preschool upbringing, preschool education, first grade enrollment, first grade entry of a child, nursery school, commencement of the compulsory school attendance, postponement of the compulsory school attendance
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2015
Datum zadání: 06.01.2015
Datum a čas obhajoby: 18.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku připravenosti dětí na vstup do školy v regionu Český Brod a úlohu preprimárního vzdělávání. Teoretická část se zabývá vývojem dítěte na počátku školní docházky; školní zralostí, školní připraveností a jejich diagnostikou; zápisem do první třídy a případným odkladem; předškolní výchovou a vzděláváním a výstupy, kterých by mělo dítě díky mateřské škole dosáhnout a otázkou nad zavedením povinného předškolního ročníku. Obsahem empirické části je pozorování dětí při zápisu do prvních tříd na školách v Českém Brodě a stanovení nejčastějších problémů a nedostatků předškolních dětí. Empirická část dále zahrnuje kazuistiku několika dětí a pohled rodičů a pedagogů na školní připravenost.
Seznam odborné literatury
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007.
BUDÍKOVÁ, Jaroslava, Patricie KRUŠINOVÁ a Pavla KUNCOVÁ. Je vaše dítě připraveno do první třídy?: co potřebuje budoucí prvňáček umět a znát. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6637-3.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: školní zralost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 193 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4715-681.
KROPÁČKOVÁ, Jana. Budeme mít prvňáčka: pro rodiče dětí od 5 let. Rádci pro rodiče a vychovatele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-807-3673-598.
KROPÁČKOVÁ, Jana. Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha: UK PedF, 2008. ISBN 978-807-2903-771.
KROPÁČKOVÁ, Jana. Děti s odkladem školní docházky v mateřské škole. Poradce ředitelky. 2013 2(7) s. 20-23. ISSN 1804-9745.
KROPÁČKOVÁ, Jana. Má mateřská škola za úkol děti připravovat na školu nebo ne? In. Řízení mateřské školy. Praha: Raabe, 2009. ISBN 978-80-87553-53-4.
KROPÁČKOVÁ, Jana. Prvňáčkovy kroky usnadní dobře informovaní rodiče. Osobní rozvoj. 2013 2(4) s 134-139. ISSN 1805-6091.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Jak připravit dítě do 1. třídy: obratnost a kresba, smyslové vnímání, řeč a početní představy, výchova, školní zralost a její posouzení. Vyd. 2. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4732-466
MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Vyd. 6. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-802-6205-197.
TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Marie VACÍNOVÁ. Ontogenetická psychologie. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. ISBN 80-744-792-3.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. ISBN 978-802-4609-560.
VERECKÁ, Naděžda. Jak pomáhat dětem při vstupu do školy: je vaše dítě zralé pro školu?: příručka pro rodiče a učitele. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2002. ISBN 80-710-6474-2.
ŽÁČKOVÁ, Hana a Drahomíra JUCOVIČOVÁ. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Vyd. 4. Praha: D H, 2005. ISBN 80-903-5790-3.
Internetové zdroje
LEŽALOVÁ. Renata. Odklady povinné školní docházky. RVP [online]. 08. 12. 2010. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/9883/odklady_povinne_skolni_dochazky___clanek_ke_stazeni.pdf >
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. Dostupné z WWW: <http://www.nuv.cz/file/433_1_1/>
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. [online]. Praha: Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. Dostupné z WWW: <http://www.nuv.cz/file/445_1_1/>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK