Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj metodiky psaní levou rukou a přístup pedagogů k levorukým žákům
Název práce v češtině: Vývoj metodiky psaní levou rukou a přístup pedagogů k levorukým žákům
Název v anglickém jazyce: Development of the Methodology of Left-hander's Writing and Teacher's Attitude toward Left-handed Children
Klíčová slova: Lateralita, metodika psaní levou rukou, horní způsob psaní, dolní způsob psaní, pomůcky pro leváky, školení pedagogů, nácvik psaní, učitel, žák na počátky školní docházky, základní škola, zápis do 1. třídy ZŠ, rodinná výchova
Klíčová slova anglicky: laterality, diagnostics of laterality, dominance, methodology of left-handers writing, left-hand overwriting, left-hand underwriting, equipment for left-handers, teacher´s training, practice of writing, teacher, pupil at the beginning of primary education, primary school
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2015
Datum zadání: 05.01.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zmapovat vývoj metodiky psaní levou ruku a zaměřit se na přístup pedagogů k levorukým žákům - jak u zápisu, tak následně v první třídě. V teoretické části budou uvedeny všechny známé metody psaní levou rukou od roku 1967 a vznik metodiky psaní leváků jako takové. V práci budou uvedeny metodiky Miloše Sováka, Ladislavy Křišťanové, Vlasty Rezkové a Iva Vodičky - jak vypadaly jejich předepsané postupy, jakým způsobem měly být využívány a jaké metody se prosazují v dnešní době. V práci bude sledován přístup učitelů při nácviku psaní leváků, jaké existují příručky a školení, co je jejich obsahem a zda je o tyto zdroje mezi pedagogy zájem. Dále bude v diplomové práci srovnáno pedagogické vedení leváků a praváků a seznámení s možností využití široké škály pomůcek.
V praktické části bude zkoumán přístup učitelů při nácviku psaní leváků, práce s nimi v průběhu 1. ročníku a jaký je průměrný počet leváků ve třídě. Šetření bude provedeno v několika třídách zároveň. Dále zde bude zmíněn způsob komunikace a přístupu k levorukým u zápisu a kolik takových dětí k zápisům přichází. Konkrétně se bude jednat o zápisy pro školní roky 2015/2016 a 2016/2017. Na několika školách bude sledován průběh zápisu do 1. tříd – zda se například liší některá zadaná cvičení pro praváky a leváky. Dále diplomantka bude sledovat průměrný počet leváků ve třídě, přístup učitelů k nim, zavedená opatření, způsob psaní leváků, jejich chování a pomůcky, které používají.
Seznam odborné literatury
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007.
Sovák, Miloš: Výchova leváků v rodině; Státní pedagogická nakladatelství Praha, 1971
Sovák, Miloš: Lateralita jako pedagogická problém; SPN, Praha, 1962
Křišťanová, Ladislava: Diagnostika laterality a metodika psaní levou rukou; Gaudeamus, 1995
Vodička, Ivo: Nechte leváky drápat; nakladatelství Portál, 2008
Jane M. Healey: Leváci s jejich výchova; nakladatelství Portál, 2002
Křížková, Jana: Práce s leváky v hodinách psaní; Krajský pedagogický ústav Plzeň, 1984
Synek, František: Záhady levorukosti; nakladatelství Horizont, 1991
Hermann-Josef Zoche: Vidím svět i z druhé strany; nakladatelství IKAR, 2006
McManus, Chris: Right and Left hand, nakladatelství Hypertones, 2002
Milsom, Lauren: Your Left-Handed Child: Making things easy for left-handers in a right-handed world; nakladatelství Hamlyn, 2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK