Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití dramatické výchovy v hodinách etické výchovy v počátcích školní docházky
Název práce v češtině: Využití dramatické výchovy v hodinách etické výchovy v počátcích školní docházky
Název v anglickém jazyce: Use of Drama in Education in lessons of ethical education in the begining of school atandance
Klíčová slova: Dramatická výchova, etická výchova, morální rozvoj dětí mladšího školního věku,příprava hodin, ověření v praxi.
Klíčová slova anglicky: Drama in Education, Ethical education, moral development of children of middle childhood,preparation of the lessons, realization.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radmila Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.01.2015
Datum zadání: 04.01.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: MgA. Alžběta Ferklová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Postup při realizaci:
1) Studium odborné literatury.
2) Formulace výzkumných otázek resp. hypotéz.
3) Předvýzkum - rozhovory s učiteli EV z praxe.
4) Vyhodnocení výsledků předvýzkumu.
5) Příprava hodin EV s maximálním využitím DV.
6) Realizace hodin EV v běžné ZŠ.
7) Reflexe a evaluace, vyhodnocení výzkumných otázek, resp. hypotéz.
Seznam odborné literatury
Kolektiv autorů....................Etická výchova pro ZŠ a SŠ, Luxpress, Praha 2005

Koťátková,S a kol..................Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Karolinum Praha 1998

Lenz, R.,Križová, O................Etická výchova, Luxpress, Praha 2000

Machková,E.......................................Úvod do studia dramatické výchovy, IPOS, Praha 1998

Machková,E..................................................Jak se učí dramatická výchova AMU Praha 2007

Machková, E.....................................Metodika dramatické výchovy, ARTAMA Praha 2002

Marušák,R.,Králová,O., Rodriguezová,V..........................Dramatická výchovy v kurikulu
současné školy Portál, Praha 2008

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání ..................................VÚP Praha 2007

Ulrychová,I............................................................................Drama a příběh, AMU Praha 2007

Ulrychová,I........................................................................Hrajeme si s pohádkami, Portál 2000

Valenta,J...................................... Metody a techniky dramatické výchovy Strom, Praha 1998
Předběžná náplň práce
Cíl diplomové práce:
Formou rozhovoru s učiteli zjistit oblasti etické výchovy, ve kterých žáci potřebují podporu, připravit hodiny EV s využitím DV a ověřit je v praxi. A to tak, aby potenciál DV podpořil žáky v oblastech, ve kterých nemají zkušenosti, a umožnil jim zkušenostní učení.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK