Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole
Název práce v češtině: Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole
Název v anglickém jazyce: The Role of Teaching Practice in Development of Student of the Teachers Training for Primary School
Klíčová slova: Pedagogická praxe, student učitelství, praxeologie, osobnost učitele, začínající učitel
Klíčová slova anglicky: Teaching practice, Teachers training, praxeology, the personality of the student, teacher-beginner
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.12.2014
Datum zadání: 29.12.2014
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování rešerše odborné literatury
Analýza odborných zdrojů
Zpracování teoretické části práce
Příprava výzkumného šetření
Realizace výzkumného šetření
Vyhodnocení výzkumného šetření
Závěry
Seznam odborné literatury
HAVEL, J., JANÍK, T. (ed.) Pedagogická praxe v negraduální přípravě učitelů. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2004. ISBN 80-210-3378-9.
JANÍK, T. (ed.). Úloha fakultního cvičného učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2002. ISBN 80-86633-011-2.
SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-081-6.
ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-70-2.
TOMKOVÁ, A. a kol. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnotící a sebehodnotící arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-64-4.
Pedagogická praxe - praxeologie: [sborník příspěvků z konference o praxi na PedF UK v Praze dne 4.-5.11.1996]. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997, 100 s. ISBN 80-86039-15-3.
Předběžná náplň práce
V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na analyzování odborných zdrojů, jež se týkají praxeologie, osobnosti studenta učitelství a začínajícího učitele v primární škole. Dále popisuje, do jaké míry jsou v současné době studenti učitelství vzděláváni
a připravováni do praxe a jak pedagogická praxe napomáhá studentům učitelství ke vstupu do učitelské profese.
Cílem praktické části diplomové práce je výzkumné šetření, které zmapuje názory a zachytí hodnocení významu praktické přípravy, jak ji reflektují studenti a učitelé 1. stupně fakultních škol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of the thesis focuses on the analysis of expert resources that relate to praxeology, the personality of the student of the Teacher training and the beginner teacher in primary school. It also describes the extent to which students are currently prepared to be a teachers, it includes teacher training, preparation for real teaching and how the teachers training helps the student to enter the Teachers profession.
The practical part of the thesis is to research which maps the opinions and captures the relevance of practical training, as it reflects the students and teachers teaching at primary schools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK