Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální aspekty čtenářství a čtenářský self-koncept
Název práce v češtině: Environmentální aspekty čtenářství a čtenářský self-koncept
Název v anglickém jazyce: Environmental aspects of reading and reading self-concept
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, čtenářské návyky,čtenářský self-koncept, environmentální vlivy, porozumění čtenému
Klíčová slova anglicky: environmental influences, reading literacy, reading habits,reading comprehension, reading self-concept
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.12.2014
Datum zadání: 28.12.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bude provedena kvalitativní analýza dotazníků získaných od rodičů, učitelů a žáků prvního stupně ZŠ. Srovnány budou data od dětí s běžným vývojem porozumění čtenému a dětí s rizikem ve čtenářské gramotnosti.
Seznam odborné literatury
ANDERSON, R.D.; WILSON, P.T.; FIELDING, L.G. Growth in Reading and How Children Spend Their Time Outside of School. Reading Research Quarterly, 1988, 23, 285-303.

CHALOUPKA, O. Škola a počátky dětského čtenářství. Praha: Victoria publishing, 1995. ISBN 80-85865-41-6.

NAJVAROVÁ, V. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace, 2008, 18(1), 7-21. ISSN 1211-4669.

MATĚJŮ, P.; STRAKOVÁ, J. a kol. (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1400-4.

MOLFESE, V.J.; MODGLIN, A.; MOLFESE, D.L. The role of environment in the
development of reading skills: a longitudinal study of pre-school and school-age measures. Journal of Learning Disabilities, 2003, 36(1), 59-67.

VÁCLAVÍKOVÁ-HELŠUSOVÁ, L.: Dětské čtenářství a prvky, které jej ovlivňují. In: Čtením ke vzdělání. Praha: Svoboda Servis, 2004. ISBN 80-86320-36-7.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá environmentálními faktory, které ovlivňují formování čtenářství žáka. Cílem práce je zmapovat význam determinantů vnějšího prostředí na oblast porozumění čtenému, na utváření žákových postojů ke čtení, jeho motivaci a čtenářských návyků.
Teoretická část se věnuje specifickým charakteristikám prostředí podílející se na rozvoji čtenářské gramotnosti, dále otázkám významu motivace ke čtení, rodinné výchovy, klimatu školy, vyučovacím metodám a možnostem podpory čtenářství v rodinném a školním prostředí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with issues of the environmental factors that affect the formation of a student's reading. The aim of this study is to map the importance of environmental determinants of reading comprehension, on the formation of pupil's attitudes to reading, motivation and reading habits.
The theoretical part focuses on the specific characteristics of the environment participates on development of reading literacy, as well as issues of importance to reading motivation, family education, school climate, teaching methods and possibilities of support of the reading in the family and school environment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK