Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model Pohyblivé třídy v současné waldorfské škole
Název práce v češtině: Model Pohyblivé třídy v současné waldorfské škole
Název v anglickém jazyce: Movable Classroom Concept in contemporary Waldorf School
Klíčová slova: waldorfská škola, pohyblivá třída, Bochumer Modell – Schule 2000, obnovený zápis, rozvoj smyslového vnímání, dovednosti a pokrok žáků, inovace vyučování
Klíčová slova anglicky: Waldorf School, The Movable Classroom, Bochumer Modell – Schule 2000, Class 2 re-assessment, development of sense perceptions, pupils skills and advancement, innovation in teaching
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.12.2014
Datum zadání: 25.12.2014
Datum a čas obhajoby: 12.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování rešerše odborné literatury
Analýza odborné literatury
Zpracování teoretické části práce
Zpracování praktické části práce
Zpracování závěrů
Seznam odborné literatury
SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování: inovace v soudobé pedagogické teorii i praxi. Brno: Paido,1995
KOPŘIVA,P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006
VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011
KASPER,T.; KASPEROVÁ, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009
RICHTER, T. Vzdělávací plán pro 1. až 12. ročník waldorfské školy. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2013, ISBN 978-80-905222-5-1
KOEPKE, H. Tři stupně ve vývoji školního dítěte. Praha: Asociace waldorfských škol ČR, 2013, ISBN 978-80-905222-2-0
SOESMAN, A. Dvanáct smyslů. Hranice: Fabula, 2009, ISBN 978-80-86600-59-8
SHOUTEN, E. Die Zweitklass-Untersuchung. Als Manuskript gedruckt durch die Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. Stuttgart. 1999


Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá speciálním modelem Pohyblivé třídy, používanou prozatím převážně v německých waldorfských školách.
V teoretické části je objasněna historie, východiska a podstata tohoto modelu, jeho zasazení do rámce práce waldorfských škol. Na příkladu ze zahraničí je popisem jednoho dne ukázán průběh charakteristického vyučování v jedné třídě. Jsou vysvětlena východiska a principy obnoveného zápisu, který sleduje, do jaké míry jsou principy práce modelu Pohyblivé třídy smysluplné.
Praktická část se opírá o zkušenosti a poznatky, které přineslo vyučování v modelu pohyblivé třídy v jedné z českých waldorfských škol. Jsou popsány výsledky provedeného pozorování a zobecnění zkušeností získaných rozhovory s učiteli z této školy. V závěru jsou naznačena pozitiva, která model přináší pro všestranný rozvoj dětí, ale také rizika, na která je nutné se při tomto vyučovacím modelu připravit.
Metody: pozorování, rozhovory, zobecnění zkušenosti učitelů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis explores The Movable Classroom Concept conceived in Scandinavia, developed and used predominantly in German Waldorf Schools
Theoretical part explores history, starting points and essentials of this concept; its introduction into the framework of practice in Waldorf Schools. Using an example from a day's observation and description of work in one class, the characteristics of teaching are demonstrated. Background and principles of Class 2 re-assessment, that charts the degree, into which the principles at work in The Movable Classroom Concept are effective are explained.
Practical part utilises the experience and knowledge generated in teaching practice using Movable Classroom in one of Czech Waldorf Schools. The outcomes of observations and summary of experience gained from interviews with teachers of the school are presented.
The positives and limitations, which this concept brings to the holistic development of children are discussed in the conclusion.
Methods: observations, interviews, summaries of teachers' experience
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK