Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití metody CLIL ve výuce na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Využití metody CLIL ve výuce na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Application of CLIL in Primary Education
Klíčová slova: inovativní metoda, výuka cizích jazyků, obsahově a jazykově integrované vyučování, cizí jazyk napříč kurikulem, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: innovative method, foreign language teaching, Content and Language Integrated Learning, foreign language across the curriculum, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2014
Datum zadání: 20.12.2014
Datum a čas obhajoby: 18.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá jednou ze současných inovativních metod ve vzdělávání, a to metodou CLIL. Cílem této práce je zjistit, jak probíhá využívání metody CLIL v praxi na prvním stupni základní školy a jaké jsou možnosti a meze takového vyučování. V praktické části bude zkoumán pohled učitelů na CLIL a jeho využívání. Také se budu zabývat tím, jak tato metoda opravdu funguje ve výuce.
Seznam odborné literatury
COUFALOVÁ, Jana. Projektové vyučování: pro první stupeň základní školy: náměty pro učitele. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006. 136 s. ISBN 80-7168-958-0.
DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole: vývoj, inspirace, současné problémy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 978-80-246-1620-9.
GAVORA, Petr. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207. ISBN 80-85931-79-6.
KAŠOVÁ, Jitka. Škola trochu jinak: projektové vyučování v teorii i praxi. 1. vyd. Kroměříž: Iuventa, 1995. 81 s.
SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 311 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8942-9.
TOMKOVÁ, Anna. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole: distanční text. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007, 97 s. ISBN 978-807-2903-153.
WILDOVÁ, Radka. Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Editor Radka Wildová. Praha: Univerzita Karlova, 2002, 106 s. ISBN 80-729-0103-6.

Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá jednou ze současných inovativních metod ve vzdělávání, a to metodou CLIL. Cílem této práce je zjistit, jak probíhá využívání metody CLIL v praxi na prvním stupni základní školy a jaké jsou možnosti a meze takového vyučování. V praktické části bude zkoumán pohled učitelů na CLIL a jeho využívání. Také se budu zabývat tím, jak tato metoda opravdu funguje ve výuce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of research of my diploma thesis will be the application of CLIL in education at primary school. The aim of this work is to find out how CLIL is actually realized at primary schools and discover the possibilities and the limits of this method. The practical part will cover the research of the teacher´s view and use of CLIL. It will be also investigated how this method works in real lessons.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK