Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah Pia XII. k otázkám nacismu a holocaustu během 2. světové války
Název práce v češtině: Vztah Pia XII. k otázkám nacismu a holocaustu během 2. světové války
Název v anglickém jazyce: The relation of Pope Pius XII. to the questions of the Nazism and Holocaust during World War II
Klíčová slova: Pius XII., Vatikán, 2. světová válka, Holocaust, Židé, nacismus, politika Vatikánu, Svatý stolec
Klíčová slova anglicky: Pius XII., The Vatican, World War II, the Holocaust, Jews, Nazism, Vatican policy, The Holy See
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Šafařík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2014
Datum zadání: 19.12.2014
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Besier Gerhard, Svatý stolec a Hitlerovo Německo (Brno, Větrné mlýny, 2008).

Blet Pierre, Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů (Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001).

Bukey Burr Evan, Hitlerovo Rakousko: jedna říše, jeden národ. (Praha, Rybka
Publishers, 2002).

Casaroli Agostino, Trýzeň trpělivosti: Svatý stolec a komunistické země (1963-1989) (Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001).

Coppa Frank J., Life and Pontificate of Pope Pius Xii (Washington, DC, USA, Catholic University of America Press, 2013).

Coppa Frank J., Papacy, the Jews, and the Holocaust (Washington, DC, USA, Catholic University of America Press, 2006).

Cornwell John. Hitlerův papež: tajný příběh Pia XII. (Praha, BB/art, 2008).

Erbacher Jürgen, Vatikán (Praha: Grada, 2012).

Fischer Heinz-Joachim, Dějiny papežů (Olomouc: FONTÁNA, 2005).

Fulbrook Mary, Dějiny moderního Německa: od roku 1918 po současnost (Praha, Grada, 2010).

Godman Peter, Vatikán a Hitler: tajné archivy SS (Praha, Deus, 2008).

Gordon Thomas, Papežovi Židé: tajný plán Vatikánu na záchranu Židů před nacisty (Praha: Knižní klub, 2013).
Halas X. František, Fenomén Vatikán: idea, dějiny a současnost papežství: diplomacie Svatého stolce: České země a Vatikán (Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004).

Halas X. František, Vztahy mezi státem a církví z hlediska jejich mezinárodního rozměru (Olomouc, Univerzita Palackého, 2002).

Hebeis Michael, Černá kniha Církve… A neuveď nás v pokušení. (Praha, Knižní klub, 2012).

Hrdina Ignác Antonín, Kanonické právo: dějiny pramenů, teorie, platné právo (Plzeň, Aleš Čeněk, 2011).

Jäckel Eberhard, Německé století: historická bilance (Praha, Argo, 2004).

Jeffers H. Paul, Temná tajemství Vatikánu: pátrání po záhadách nejtajemnějšího státu na světě (Praha, XYZ, 2011).

Kent P.C. Lonely, Cold War of Pope Pius XII : The Roman Catholic Church and the Division of Europe, 1943-1950. (Montreal, QC, CAN, McGill-Queen's University Press, 2002).

Knopp Guido, Vatikán: moc papežů (Praha: Ikar, 2003).

Lang Berel, Post-Holocaust: Interpretation, Misinterpretation, and the Claims of History (Bloomington, USA, Indiana University Press, 2005).

Luxmoore Jonathan, Babiuch-Luxmoore Jolanta, Vatikán a rudý prapor: zápas o duši východní Evropy: studie o vztahu římskokatolické církve a komunistických států (Praha,
Volvox Globator, 2003).

Müller Helmut M., Karl-Friedrich Krieger a Hanna Vollrath, Dějiny Německa (Praha: NLN, 2004).

Rother Bernd, Romania Judaica: Spanien und der Holocaust (München, DEU: Walter de Gruyter, 2011).
Sánchez M. José, Pius XII and the Holocaust: Understanding the Controversy (Washington, DC, USA, Catholic University of America Press, 2012).

Shahrad Cyrus, Tajemství Vatikánu (Praha: Brána, 2009).

Šejnman Michail Markovič, Vatikán mezi dvěma světovými válkami (Brno, Rovnost, 1949).

Tretera Rajmund Jiří, Církevní právo (Praha: J. Krigl, 1993).

Tretera Rajmund Jiří, Záboj Horák, Slovník církevního práva (Praha, Grada Publishing a.s., 2011).

Ventresca A. Robert, Soldier of Christ: The Life of Pope Pius XII. (Cambridge, MA, USA, Harvard University Press, 2013).
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je pokus o analýzu a objektivní hodnocení postojů katolické církve v čele s papežem Piem XII. k otázce holocaustu a nacismu během druhé světové války. K dosažení stanoveného cíle bude použita zejména metoda kompilační historické deskripce, přičemž hodnocení bude provedeno na základě rozpoznání, charakterizování a interpretování nejvýraznějších diferencí ve vnímání role Pia XII. během druhé světové války, a to zejména ve vztahu k nacismu a holocaustu. Dalším důvodem pro výběr tohoto tématu je snaha o interpretaci hlavních motivů, které výrazně ovlivnily vývoj politik Svatého stolce během 2. světové války.
V první kapitole budou charakterizovány některé důležité pojmy a zároveň zde bude představen základní charakter Vatikánu jako politického subjektu. Druhá kapitola bude zaměřena na osobu Pia XII. a jeho roli při podpisu říšského konkordátu. Ve třetí kapitole bude sledován vývoj politiky Vatikánu těsně před vypuknutím 2. světové války až do jejího konce. Následující kapitola se zaměří na důvody, které mohly mít vliv na postoj Svatého stolce ve vztahu k nacismu a holocaustu. V samotném závěru práce autor odpoví na otázky stanovené v úvodní části textu, shrne zjištěné informace a zhodnotí zjištěná fakta.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor thesis is an attempt to analyze and objectively assess the attitudes of the Catholic Church led by Pope Pius XII to the question of the Holocaust and Nazism during World War II. To achieve the stated objective, a compilation of historical description will be used as the main method, while the assessment will be based on recognition, characterization and interpretation of the most distinctive differences in the perception of the role of Pius XII during World War II, particularly in relation to Nazism and the Holocaust. Another reason for choosing this topic is an effort to interpret major themes which greatly influenced the development of policies of the Holy See during World War II.
In the first chapter there are some important concepts characterized and also the base character of Vatican as a political entity. The second chapter focuses on the person of Pius XII. and his role in the signing of the Reich Concordat. The third chapter monitors the development of the Vatican policy shortly before the outbreak of the Second World War until its end. The following chapter focuses on the reasons that could have had an impact on the attitude of the Holy See in relation to Nazism and the Holocaust. At the end, the author answers the questions set out in the introductory part of the text, summarizes the information identified and evaluates the established facts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK