Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Metodika měření výkonnosti prostorových databází
Název práce v češtině: Metodika měření výkonnosti prostorových databází
Název v anglickém jazyce: Benchmark methodology of spatial databases
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslav Čábelka
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2014
Datum zadání: 19.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Oponenti: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat problematikou měření výkonnosti prostorových databází. Hlavním cílem práce je navrhnout vlastní metodiku pro testování výkonu prostorových databází. Student se seznámí s problematikou databází a provede rešeršní průzkum druhů měření efektivity databázových systémů podporujících prostorová data.

Hlavní částí práce bude návrh vlastních testů pro ověření výkonu prostorových databází. Testy budou vhodně rozděleny dle typu do kategorií a následně bude navržen způsob jejich použití. Metodika testování výkonu bude navržena pro datový soubor volně stažitelných OpenStreetMap. V praktické části bude provedeno měření výkonnosti podle navržené metodiky na třech vybraných různých databázových systémech. Výsledky testů budou mezi sebou vizuálně i metricky zhodnoceny.

Rozsah průvodní zprávy: 40 – 80 stran,

rozsah grafických prací: 5 - 10 stran.
Seznam odborné literatury:

1) HUPPLER, Karl. 2009. The Art of Building Good Benchmark. First TPC Technology COnference, TPCTC 2009, Revised Selected Papers. Berlin.
2) WERSTEIN, Paul. 1998. A performance Benchmark for Spatiotemporal Databases. Dunedin. 9 s, University od Otago.
3) TRODD, N. 2012. 2012. Spatial Data Models and Spatial Data Structures. 33 s, Coventry University.
4) JEDLINSKÝ, Jan. 2006. Způsoby uložení prostorových dat v databázi pro účely pozemkového datového modelu. Plzeň. 56 s. Diplomová práce. Západočeský univerzita.
5) KOLÁŘ, Dušan. 2006. Pokročile databázové systémy (Prostorové databáze). FIT VUT v Brně.
6) REID, G. Elizabeth. 2009. Design and Evaluation of a Benchmark for Main Memory Transaction Processing Systems. Massachusetts. 63 s., Diplomová práce. Massachusetts institute of technology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK