Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimization of digital river network and its impact on catchment water management
Název práce v češtině: Optimalizace digitální podoby říční sítě a její dopad na vodohospodářský management povodí
Název v anglickém jazyce: Optimization of digital river network and its impact on catchment water management
Klíčová slova: optimalizace, říční síť, povodí, hydrologická bilance, vodní hospodářství
Klíčová slova anglicky: optimization, river network, catchment, hydrological balance, water management
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 17.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle diplomové práce
Hlavním cílem práce bude porovnat stávající způsoby digitálního mapového zobrazení říční sítě a jejích atributů a navrhnout možné způsoby jejich sjednocení. Dále budou navrženy přídavné atributy úseků jednotlivých toků tak, aby byla dosažena co nejširší využitelnost výsledné říční sítě. Výsledky této práce by měly být využitelné v projektu sjednocení říční sítě v ČR, které je připravováno ze strany rezortu Ministerstva zemědělství.
Použité metody:
Rešerše odborné literatury, zhodnocení přístupů v jiných evropských zemích, GIS analýza jednotlivých eodatabází, terénní průzkum
Srovnávací analýza
Použité zdroje dat:
ZABAGED, DIBAVOD, CEVT, ostatní kartografická data z národních databází, letecké snímky, geologické mapy, hydrologická data od správců a podniků Povodí, aj.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim:
The main aim of the work is to compare existing digital river network datasets and their attributes and propose a method as a tool to allow to merge them into a single dataset. Then additional attributes will be suggested to achieve maximum purpose of the resulting dataset. The results should be useful to a project of river network unification in the Czech Republic initiated by the Ministry of Agriculture.
Suggested methodology:
Firstly, the existing river network datasets will be analysed and their differences identified. Then a primary field survey will be carried out in various locations to verify current state of river network and its representations in existing datasets. During the field survey will be collected supplemental data to allow development of a method which should be applicable without a necessity of field survey. Then the method will be developed based on collected data and survey results. The method will be consequently verified on a selected catchment.
Used methods:
Literature review, Comparison of approaches of other European countries, GIS analysis of existing datasets, Field survey
Used data sources:
Existing river network datasets – ZABAGED, DIBAVOD, CEVT, Other cartographic data from national database, Aerial images, Geological maps, Hydrological data from river administrators and Drainage boards, Water management data from other authorities
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK