Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití dat Sentinel-1 pro tvorbu digitálního modelu terénu metodou radarové interferometrie
Název práce v češtině: Využití dat Sentinel-1 pro tvorbu digitálního modelu terénu metodou radarové interferometrie
Název v anglickém jazyce: Using Sentinel-1 data for creating a digital terrain model by means of radar interferometry
Klíčová slova: Sentinel-1, SAR, radarová interferometrie, digitální model terénu
Klíčová slova anglicky: Sentinel-1, SAR, radar interfrometry, digital terrain model
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2014
Datum zadání: 16.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: MUDr. Ivana Hlaváčová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Data družice Sentinel-1jsou svým způsobem milníkem v pořizování a zpracování radarových dat, a to svým časovým a prostorovým rozlišením. Cílem práce je:
- osvojit si postup práce s daty Sentinel-1 a s novým software Sentinel-1 Toolbox pro aplikaci radarové interferometrie,
- vyhotovit interefeogram a digitální model povrchu (DMP) pro zájmová území s odlišnou členitostí terénu a s odlišným krajinným pokryvem,
- zhodnotit přesnost vytvořeného DMP v zájmových územích porovnáním s výškovým modelem DMP 1G.
Rozsah průvodní zprávy: cca 60 stran
Seznam odborné literatury:
CROSETTO, M. (2002): Calibration and validation of SAR interferometry for DEM generation, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 57, s. 213 – 227
FERRETTI, A. et al. (2007): InSAR Principles, ESA publication
GOLDSTEIN, R., M., WERNER CH., L. (1998): Radar interferogram filtering for geophysical applications, Geophysical research letters, 25, s. 4035 – 4038.
HÖHLE, J., HÖHLE, M. (2009): Accuracy assessment of digital elevation models by means of robust statistical methods, ISPRS Journal of Photogrammetry and remote sensing, 64, s. 398 – 406.
NIKOLAKOPOULOS, K., KYRIOU, A. (2015): Preliminary results of using Sentinel-1 SAR data for DSM generation, European journal of geography, 6, s. 52 – 68.
TORRES, R. et al. (2012): GMES Sentinel – 1 missions, Remote sensing of environment, 120, s. 9 – 24.
ZHENGXIAO, L., BETHEL, J. (2008): Image coregistration in SAR interferometry, The international archives for photogrammetry, remote sensing and spatial information science, 37, 6 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK