Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontinentalita klimatu ve vztahu k radiačním a cirkulačním faktorům
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kontinentalita klimatu ve vztahu k radiačním a cirkulačním faktorům
Název práce v češtině: Kontinentalita klimatu ve vztahu k radiačním a cirkulačním faktorům
Název v anglickém jazyce: Climate continentality with regard to radiational and circulational factors
Klíčová slova: kontinentalita klimatu, oceanita kliamtu, termická kontinentalita, ombrická kontinentalita, radiační faktory, cirkulační faktory, teplota vzduchu, atmosférické srážky
Klíčová slova anglicky: climate continentality, climate oceanity, temperature continentality, precipitation continentality, radiational factors, circulational factors, air temperature, atmospherical precipitations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 17.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: RNDr. Taťána Míková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce navazuje na obhájenou bakalářskou práci řešitelky, v níž byla navržena a na území Evropy a části Blízkého východu vyzkoušena (vytvořením mapy) nová metoda hodnocení termické kontinentality klimatu. V diplomové práci půjde hlavně o pokus přispět k objasnění příčin územních rozdílů indexu kontinentality C, které mohou souviset například s cirkulačními a radiačními poměry subsezony babího léta, a dále o pokus zhodnotit vztah mezi termickou kontinentalitou a ombrickou kontinentalitou. Zbude-li čas, bude možné rozšířit mapu indexu C, vypracovanou v bakalářské práci, o další část Eurasie, případně uvážit a vyzkoušet možnosti inovace indexu C. Podněty pro zpracování diplomové práce může přinést zveřejnění hlavních výsledků bakalářské práce a následný ohlas odborné veřejnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK