Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konektivita habitatů CHKO Třeboňsko ve vztahu k výskytu vydry říční
Název práce v češtině: Konektivita habitatů CHKO Třeboňsko ve vztahu k výskytu vydry říční
Název v anglickém jazyce: Habitat connectivity of PLA Třeboňsko in relation to the occurrence of otter
Klíčová slova: konektivita habitatů - resistence krajiny - vydra říční
Klíčová slova anglicky: habitat connectivity - landscape resistance – European otter
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 17.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce
Rešerše problematiky konektivity habitatů a resistence krajiny ve vztahu k výskytu a šíření vydry říční
Charakteristika relevantních faktorů prostředí CHKO Třeboňsko, zhodnocení habitatových a prostorových nároků vydry říční
Analýza fragmentace krajiny CHKO Třeboňsko z pohledu vydry říční s důrazem na její mortalitu na silnicích
Vytvoření modelu resistence a konektivity krajiny pro vydru říční

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
Rešerše problematiky konektivity habitatů a resistence krajiny ve vztahu k výskytu a šíření vydry říční ve střední Evropě. Charakteristika relevantních faktorů prostředí CHKO Třeboňsko, zhodnocení habitatových a prostorových nároků vydry říční – přítomnost přírodních habitatů, kvalita rybníků a vodních toků (rybí obsádka, průhlednost, struktura okolní krajiny, míra fragmentace atd.). Analýza fragmentace a prostupnosti krajiny CHKO Třeboňsko z pohledu vydry říční (zhodnocení metodou Effective Mesh Size). Zájmových územím bude CHKO Třeboňsko, detailněji budou řešeny vybrané lokality rybničních soustav. K analýze rezistence a konektivity krajiny bude použit nástroj CIRCUITSCAPE, resp. Linkage Mapper.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives of the thesis
· Review of habitat connectivity and landscape resistance in relation to the occurrence and spread of the European otter (Lutra lutra)
· Characteristics of relevant environmental factors in PLA Třeboňsko, assessment of habitat and spatial requirements of the European otter
· Analysis of fragmenation of the landscape of PLA Treboňsko from the perspective of the European otter with emphasis on its mortality on roads
· Development of model of resistance and landscape connectivity for the European otter

Working methods, area of interest, data sources
Review of habitat connectivity and landscape resistance in relation to the occurrence and spread of European otter (Lutra lutra) in Central Europe. Characteristics of relevant environmental factors in PLA Třeboňsko, assessment of habitat and spatial requirements of European otter - presence of natural habitats, the quality of ponds and rivers (fish stock, transparency, the structure of the surrounding landscape, the degree of fragmentation etc.). Analysis of fragmenation and permeability of the landscape of PLA Trebonsko from the perspective of European otter (evaluation method - Effective Mesh Size). The area of interest will be PLA Trebonsko. Selected localities of pond systems will be dealt with in more detail. To analyze the resistance and landscape connectivity CIRCUITSCAPE tool and Linkage Mapper tool will be used.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK