Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba české verze metody Resilience to Trauma Scale
Název práce v češtině: Tvorba české verze metody Resilience to Trauma Scale
Název v anglickém jazyce: Developing a Czech version of the Resilicence to Trauma Scale – Research Edition
Klíčová slova: resilience, odolnost vůči zátěži, hardiness, trauma, krize
Klíčová slova anglicky: resilience, stress resistence, hardiness, trauma, crisis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2014
Datum zadání: 17.12.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na zmapování problematiky spojené s koncepcí resilience a souvisejícími pojmy, jako například odolnosti vůči zátěži, hardiness, psychickým traumatem, krizí. Pozornost bude věnována teoriím i psychodiagnostickým metodám dosud vytvořeným, zejména pak metodě Resilience to Trauma scale vytvořené M.Celinskim.
Součástíempirické části práce bude vytvoření české verze této škály metodou překladu a zpětného překladu a její ověření nejprve v pilotním projektu a následně u souboru českých respondentů, kteří zažili nějakou vlastní traumatickou událost.
Cílem práce je vedle vytvoření české verze metody Resilince to Trauma Scale a porovnání českých výsledků s výsledky kanadskými a polskými.
Seznam odborné literatury
Celinski, M., J., Gow, K. (2011). Wayfinding Through Life's Challenges: Coping and Survival. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers
Celinski, M., J., Gow, K. (2013). Continuity versus Creative Response to Challenge: The Primacy of Resilience and Resourcefulness in Life and Therapy. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál
Gow, K., Paton, D. (2008) The Phoenix of Natural Disasters:
Community Resilience.
Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers.
Hall, J., S., Reich, J.,W., Zautra, A., J. (2010). Handbook of Adult Resilience. NY: Guilford Press
Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia
Mikšík, O. (1973). Metodologie, koncipování a vývoj testů ke zjišťování subjektivních předpokladů odolnosti vůči zátěži. Praha : Výzkumný ústav psychiatrický
Prince – Edbury, S., Saklofske, D.H. (2012). Resilience in Children, Adolescents, and Adults: Translating Research into Practice. New York: Springer
Šolcová I. (2007). Některé psychofyziologické souvislosti resilience. Praha: Psychologický ústav AV ČR
Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a v dospělosti. Praha: Grada Publishing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK