Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Žákovské portfolio
Název práce v češtině: Žákovské portfolio
Název v anglickém jazyce: Pupil´s portfolio
Klíčová slova: funkce portfolia, pojetí portfolia, hodnocení, sebehodnocení, individualizace
Klíčová slova anglicky: the goals of portfolio, concept of portfolio, evaluation, self-assessment, individualization
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 18.12.2014
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudování odborné literatury.
Formulování cílů diplomové práce: prozkoumat možnosti a meze různých druhů a pojetí žákovských portfolií a práce s nimi na 1.stupni ZŠ, popsat a analyzovat pojetí žákovského portfolia a práce s ním u konkrétní paní učitelky.
Stanovení výzkumných otázek: Čím je specifické pojetí žákovského portfolia u konkrétní paní učitelky a jaký byl vývoj tohoto pojetí?
Zpracování teoretických východisek řešení problému.
Zpracování výzkumné části práce: případová studie s využitím metody rozhovoru, pozorování, analýzy dokumentů.
Zpracování závěrů diplomové práce.
Seznam odborné literatury
TOMKOVÁ, A., STRCULOVÁ, V. Portfolio ve třetím ročníku základní školy. In Kritické listy. 2002, č.9, s.36-37.
KOŠŤÁLOVÁ, H., STRAKOVÁ, J. a kol. Hodnocení. Důvěra, dialog, růst. Praha: SKAV 2008
KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, J., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.
TOMKOVÁ, A. Práce s žákovským portfoliem v primární škole. In Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha: Verlag Dashofer 2005
SPILKOVÁ, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání. Praha: Portál 2005
TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Grada 2007
SEDLÁČKOVÁ, D. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. GRADA
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK