Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv laterality na poruchy v pohybovém systému u houslistů
Název práce v češtině: Vliv laterality na poruchy v pohybovém systému u houslistů
Název v anglickém jazyce: Laterality influence on the violinists locomotor system disorders
Klíčová slova: hra na housle, lateralita, dominance, poruchy pohybového aparátu
Klíčová slova anglicky: playing the violin, laterality, dominance, musculoskeletal disorders
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 16.12.2014
Datum a čas obhajoby: 25.01.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2017
Oponenti: Mgr. Kateřina Maršáková
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je nalézt vztah mezi lateralitou (dominance, preference) těla a vynucenou levostrannou činností, hrou na housle. Ověřit, zda vynucená stranová činnost má větší vliv na poruchy pohybového aparátu u nedominantní strannovosti.
Získání dat bylo provedeno formou anketního šetření (kazuistika, testové baterie k prokázání strannovosti), které bylo anonymní. Sledovanou skupinou jsou studenti hudebních konzervatoří a profesionální houslisté z komorních smyčcových orchestrů a filharmonií České Republiky. Konečný počet probandů, kteří se zapojili do výzkumu, je 110, z toho 66 žen a 44 mužů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main object of this work is to find relation between laterality (dominance, preferences body) and forced left-sided activities - playing the violin, and to authenticate if the forced lateral activity indicate greater effect on musculosceletal disorders in the nondominant laterality.
Questionnaire includes questionnaire part, preference task and performance task, it´s anonymous. Probands are students of music conservatory and professionals violinist of chambre and symphony orchestra. The final number of probands who have involved the questionnaire is 110 (66 womens and 44 mens).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK