Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace názorů studentů a učitelů na přínos odborného vzdělávání pro další uplatnění absolventů
Název práce v češtině: Komparace názorů studentů a učitelů na přínos odborného vzdělávání pro další uplatnění absolventů
Název v anglickém jazyce: Comparison of students‘ and teachers‘ views on the contribution of vocational education to future path of the graduates
Klíčová slova: odborné vzdělávání, uplatnění absolventů středních odborných škol, názory studentů, názory učitelů
Klíčová slova anglicky: vocational education, future path of the vocational training graduates, students‘ views, teachers‘ views
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 18.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2015
Datum a čas obhajoby: 26.01.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se věnuje odbornému vzdělávání v ČR, konkrétně komparaci názorů studentů a učitelů na přínos odborného vzdělávání pro další uplatnění absolventů. Zaobírá se nejdříve historickým vývojem odborného vzdělávání v ČR v evropském kontextu a také změnami v účasti ve vzdělávání v jednotlivých větvích sekundárního a terciárního školství, které proběhly po roce 1989. Dále rozebírá průběh diskuze o významu odborného vzdělávání v Evropě a postihuje současné trendy. V praktické části jsou prováděny rozhovory se studenty a učiteli středních odborných škol s cílem zjistit, do jaké míry se shodují či odlišují jejich názory na přínos a účel odborného vzdělávání. Pro empirickou část je využit kvalitativní přístup.
Seznam odborné literatury
Bol, T., Van de Werfhorst, H. G. 2013. Educational Systems and the Trade-Off between Labor Market Allocation and Equality of Educational Opportunity. Chicago: The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/10.1086/669122.
Český statistický úřad. 2013.Vzdělávání. ČSÚ. [Online] 2013. [Citace: 16. prosinec 2014.] http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzdelavani.
European Commission. 2009. Education and Training 2020. 2014.http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_en.htm.
Hanushek, Eric A., Woessmann, Ludger a Zhang, Lei. 2011.GENERAL EDUCATION, VOCATIONAL EDUCATION, AND LABOR-MARKET OUTCOMES OVER THE LIFE-CYCLE. National Bureau of Economic Research. [Online] 2011. [Citace: 16. prosinec 2014.] http://www.nber.org/papers/w17504.pdf.
Karsten, Sjoerd a Majoor, Dominique. 1994.Education in East Central Europe : educational changes after the fall of communism. Münster : Waxmann, 1994. ISBN 3-89325-259-2.
Pikálková, Simona, Vojtěch, Jiří a Kleňha, David. 2014.ÚSPĚŠNOST ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL VE VYSOKOŠKOLSKÉM STUDIU, PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE VZDĚLÁVÁNÍ - 2014. Národní ústav pro vzdělávání. [Online] 2014. [Citace: 16. prosinec 2014.] http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/VS_predcas_odchody_2014_pro_www.pdf.
ReferNet. 2005.Počáteční odborné vzdělávání v České republice. refernet.cz. [Online] 2005. [Citace: 16. prosinec 2014.] http://www.refernet.cz/sites/default/files/download/pocatecni_vzdelavani_zprava.pdf.
Švaříček, Roman a Šeďová, Klára. 2007.Kvalitativné výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
Trhlíková, Jana. 2014.PŘECHOD ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL NA TRH PRÁCE - VYBRANÉ SKUPINY MATURITNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ - 2014. Národní ústav pro vzdělávání. [Online] 2014. [Citace: 16. prosinec 2014.] http://www.nuv.cz/uploads/Vzdelavani_a_TP/ABSOLVENTI_SKUPINY_OBORU_pro_www.pdf.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK