Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bránice v roli zevního jícnového svěrače - spirometricko-manometrická studie
Název práce v češtině: Bránice v roli zevního jícnového svěrače - spirometricko-manometrická studie
Název v anglickém jazyce: Diaphragm in the role of external esophageal sphincter - spirometric - manometric study
Klíčová slova: gastroezofageální reflux, GERD, dolní jícnový svěrač, krurální část bránice, vysoko rozlišovací manometrie, spirometrie, maximální respirační tlak
Klíčová slova anglicky: gastroesophageal reflux, GERD, lower esophageal sphincter, crural diaphragm, high resolution manometry, spirometry, maximal respiratory pressure
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bitnar
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 21.04.2015
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: MUDr. Martin Šnajdauf
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je podat komplexní informace o etiologii, možnostech diagnostiky a léčbě gastroezofageálního refluxního onemocnění (GERD) a dále ozřejmit funkci bránice jako zevního jícnového svěrače a jako součást antirefluxní bariéry u pacientů s GERD.
Do studie bylo zařazeno 87 pacientů s verifikovanou GERD. Pacienti byli podrobeni posturálním a respiračním manévrům – kaudalizace hrudníku, abdominální dýchání a měření maximálních respiračních tlaků, které byly provedené na podkladě tolerance polohy a manévru. Pro zaznamenání změn tlaku v oblasti dolního jícnového svěrače byla zvolena manometrie s vysokým rozlišením (HRM) a k měření respiračních tlaků byl použit spirometrický systém MasterScope.
Bylo zjištěno, že posturální a respirační manévry, které aktivují bránici, zvyšují tlak v oblasti EGJ. Nejvýraznější zvýšení nastalo během maximálního inspiračního manévru, kdy došlo k nárůstu tlaku LES až o 261,2 %. Z výsledků také vyplývá, že pacienti s GERD mají sníženou sílu respiračního svalstva, zejména inspiračního. Dosahují pouze 66,5 % náležitých hodnot PImax.
Prokázali jsme, že pacienti s GERD mají signifikantně nižší svalovou sílu bránice, což je řadí mezi potencionální respiropaty a vertebropaty. Nicméně pomocí posturální či respirační terapie lze aktivitu bránice a tlak v oblasti LES zvýšit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to present a complex information about the etiology, diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) and to further elucidate the function of the diaphragm as the external esophageal sphincter and as a part of the antireflux barrier in patients with GERD.
The study included 87 patients with verified GERD. Patients were subjected to a set of postural and respiratory maneuvers – caudal position of chest, abdominal breathing and measuring of the maximal respiratory pressures, all performed on the basis of tolerance to position and maneuver. The high-resolution manometry (HRM) was chosen to record the changes in pressure in the lower esophageal sphincter and for the measurement of respiratory pressures was used the spirometric system MasterScope.
It was found that postural and respiratory maneuvers, that activate the diaphragm, increase the pressure in the EGJ. The most significant increase occurred during the maximal inspiratory maneuver, which increased LES pressure up to 261.2 %. The results also show that patients with GERD have reduced the strength of respiratory muscles, especially inspirational muscles. Reaching only 66.5 % of predicted PImax.
We have demonstrated that patients with GERD have significantly lower diaphragm muscle strength, what classifies them among the potential respiropaths and vertepaths. However using postural or respiratory therapy it is possible to increase the activity of diaphragm and thereby the pressure increase in the LES area.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK