Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamické vyšetření Moiré a Pedoscan u pacientů se skoliózou
Název práce v češtině: Dynamické vyšetření Moiré a Pedoscan u pacientů se skoliózou
Název v anglickém jazyce: Moiré and Pedoscan dynamic examinations of patients with scoliosis
Klíčová slova: idiopatická skolióza, povrchová topografie, rasterstereografie, pedobarografie, formetric, pedoscan, Integrated Shape Imaging System, Milwaukee Topographic System, Quantec Shape Imaging System
Klíčová slova anglicky: Idiopathic Scoliosis, Surface Topography, Rasterstereography, Pedobrarography, Formetric, Pedoscan, Integrated Shape Imaging System, Milwaukee Topographic System, Quantec Shape Imaging System
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2014
Datum zadání: 21.04.2015
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: MUDr. Olga Dyrhonová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Skolióza je nejčastější deformitou páteře postihující 3 – 6% populace. Diplomová práce „Dynamické vyšetření Moiré a Pedoscan u pacientů se skoliózou“ shrnuje poznatky o kineziologii páteře, pánve a kyčelních kloubů a ontogenezi vzpřímení osového orgánu. Dále se věnuje problematice idiopatické skoliózy, její incidenci, etiologii, klasifikaci, diagnostice, možnostem léčby a používaným fyzioterapeutickým metodám. Práce zdůrazňuje vliv fyzioterapie jako nedílné součásti léčby. Velká část je věnována problematice rasterstereografického a pedobarografického vyšetření. Hlavním záměrem předložené diplomové práce bylo zaznamenat a vyhodnotit parametry hodnotící posturu a pohyb pacientů se skoliózou a porovnat je s kontrolní skupinou. K tomuto účelu byl použit pedobarografický systém Diers pedoscan, který zaznamenával rozložení tlakové síly chodidel ve stoji a při chůzi. Dále byl použit rasterstereografický systém Diers formetric III 4D, kterým bylo možné zachytit fotogrammetrický záznam páteře a pánve pomocí video-rasterstereografie na bázi Moiré topografie. Do studie bylo vybráno 22 dívek s idiopatickou skoliózou do 40° podle Cobba ve věku 10 – 18 let a 23 zdravých dívek ve stejném věku do kontrolní skupiny. Výsledné hodnoty byly statisticky zpracovány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Scoliosis is the most common deformity of the spine affecting from 3 to 6% of human population. The thesis "Moiré and Pedoscan dynamic examinations of patients with scoliosis" summarizes the findings of kinesiology of the spine, pelvis and hip joints and ontogenesis of axial organ straightening. It also deals with the issue of idiopathic scoliosis, its incidence, etiology, classification, diagnosis, treatment options and applied physiotherapy methods. The paper emphasizes the influence of physiotherapy that forms an integral part of medical treatment. A great part of the thesis is devoted to the rasterstereographic and pedobarographic examination. The main purpose of this thesis was to detect and evaluate parameters assessing posture and movement of patients suffering from scoliosis and compare them with a control group. For this purpose, a pedobarographic system Diers pedoscan was used, which detected the distribution of compressive forces on the feet when walking and standing. It was also used a rasterstereographic system Diers formetric III 4D, which allowed for capturing photogrammetric recording of the spine and pelvis using a video-rasterstereography based on the Moiré topography. The study was carried out with a group of 22 females with idiopathic scoliosis up to 40° according to Cobb aged 10 – 18 years and a control group of 23 healthy females with equal age. The final figures were statistically analysed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK