Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
O strachu
Název práce v češtině: O strachu
Název v anglickém jazyce: About Fear
Klíčová slova: strach, emoce, adolescence, překonávání strachu
Klíčová slova anglicky: fear, emotion, adolescence, overcoming of fear
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2014
Datum zadání: 19.12.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude mít charakter empirické studie
musí splňovat parametry odborné studie z hlediska formálního i stylistického
musí obsahovat všechny povinné součásti práce : titulní list, prohlášení, abstrakt česky,
abstrakt anglicky, obsah práce, vlastní text, seznam literatury, přílohy
vlastní text bude respektovat obvyklou strukturu odborné studie: úvod (cíl práce),
teoretická východiska, v empirické části popis výzkumného vzorku, metody bádání,) výsledky a jejich diskuze, závěr
předepsaný rozsah práce je 40 normostran vlastního textu
Seznam odborné literatury
Espozito,J., Jak překonat strach z veřejného vystoupení, Grada Praha 2011
Krowattschek,D., Domsch, H., Do školy beze strachu, Coputer Press Brno 2007
Michalčáková,R., Strachy v období adolescence, Barrister & Principal Brno 2007
Nakonečný, M., Lidské emoce, Academia Praha 2000
Rogge, J.,U., Dětské strachy a úzkosti, Portál Praha 1999
Říčan,P., Krejčířová,D., a kol., Dětská klinická psychologie, Grada Praha 1995
Stuchlíková,I. a kol., Zvládání emočních problémů školáků. Portál Praha 2005
Stuchlíková,I., Základy psychologie emocí, Portál Praha 2007
Vymětal,J.,a kol., Speciální psychoterapie (úzkost a strach), Psychoanalytické nakladatelství- J. Kocourek, Praha 2000
Vymětal,J., Úzkost a strach u dětí, Portál Praha 2004
Vágnerová,M., Školní poradenská psychologie pro pedagogy, Karolinum Praha 2005
Předběžná náplň práce
V teoretické části práce studentka shromáždí, nastuduje a zpracuje poznatky
o strachu jako základní lidské emoci
Cílem praktické části bude zjišťování příčin a projevů strachu v rané adolescenci,
včetně problematiky zvládání strachu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK